Aktualności

Sprzedaż udziałów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 lipca 2019 r. DGA S.A. sprzedała 2 udziały w spółce Blue energy Sp. z o.o. za kwotę 88,1 tys. zł. Udział DGA S.A. w kapitale Spółki zmniejszył się do 15,4%. Wartość sprzedanych udziałów w księgach rachunkowych DGA wynosiła 2,6 tys. zł. Natomiast w dniu 19 lipca 2019 r. DGA S.A. sprzedała wszystkie posiadane akcje spółki CKL S.A. za kwotę 2 tys. zł. Wartość sprzedanych akcji w księgach rachunkowych DGA wynosiła 0.

Zobacz więcej
DGA Optima: sukces wniosku unijnego na budowę szpitala

Z wielką dumą informujemy, że Konsultanci spółki DGA Optima opracowali studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie oraz analizy finansowe dla projektu "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem", w efekcie czego projekt zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 56 milionów euro.

Zobacz więcej
Spółka DGA S.A. Podpisała w dniu 9.01.2019 r. Umowę o dofinansowanie projektu pt. „sukcesja w firmach rodzinnych”

Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” został złożony przez DGA S.A. w partnerstwie z Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18.

Zobacz więcej