Polityka dywidendy

Polityka wypłat środków dla akcjonariuszy spółki DGA S.A.

 

Jednym z priorytetowych celów Spółki DGA S.A. jest zapewnienie swoim Akcjonariuszom możliwości zwiększania wartości ich kapitału w aspekcie wzrostu cen akcji poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki dywidend.

Zgodnie z przyjętą 9 sierpnia 2005 r. i konsekwentnie stosowaną polityką dywidendy, nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów Spółki, oceny zamierzeń, perspektyw oraz zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące i zarządzające Spółki, może być wypłacana w formie pieniężnej (dywidendy) lub w formie nabycia własnych akcji.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd DGA SA poinformował, iż w dniu 25 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku netto DGA S.A. za rok 2018. Zgodnie z uchwałą Zarząd proponował zysk netto w wysokości 2.063.057,92 PLN podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 405.325,60 PLN, tj. 0,40 PLN na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
2) pozostałą kwotę 1.657.732,32 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wniosek Zarządu w dniu 25 kwietnia 2019 r. uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej DGA S.A.

W ostatnich pięciu latach obrotowych Spółka wypłaciła dywidendę z wypracowanego zysku za 2017 r. w wysokości 0,75 PLN na jedną akcję (łącznie 759.985,50 PLN). Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 15 czerwca 2018 r., a dniem wypłaty 4 lipca 2018 r.