Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 i art. 4021 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

ZWZ odbędzie się w dn. 29 maja 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37, Poznań).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

 

Treść ogłoszenia z dnia 9 maja 2019 r.

Nazwa
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz PDF
Projekty uchwał Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok Pobierz PDF
Pełnomocnictwo dla Akcjonariusza Indywidualnego Pobierz DOCX
Pełnomocnictwo dla Akcjonariusza Instytucjonalnego Pobierz DOCX
Ogólna liczba akcji w spółce DGA S.A. oraz liczba glosów z tych akcji w dniu ogloszenia ZWZ Pobierz PDF
Aktualny Statut DGA S.A. Pobierz PDF
Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz PDF

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał" z dnia 16 maja 2019 r.

Nazwa
Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Pobierz PDF
Wniosek Akcjonariusza Pobierz PDF
Uzasadnienie Akcjonariusza Pobierz PDF
Projekt uchwały po zmianie porządku obrad Pobierz PDF