Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 37 (III-piętro), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060682, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-101-00-13, kapitał zakładowy w wysokości 9.042.232,00 zł w całości wpłacony (w dalszej treści zwanej Spółką), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zw. z art. 402 k.s.h. w zw. z art. 4022 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

ZWZ odbędzie się w dn. 10 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37, Poznań).

Nazwa
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz PDF
Projekty uchwał Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok Pobierz PDF
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019-2020 r. Pobierz PDF
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz PDF
Pełnomocnictwo dla Akcjonariusza Indywidualnego Pobierz DOCX
Pełnomocnictwo dla Akcjonariusza Instytucjonalnego Pobierz DOCX
Ogólna liczba akcji w spółce DGA S.A. oraz liczba glosów z tych akcji w dniu ogloszenia ZWZ Pobierz PDF
Aktualny Statut DGA S.A. Pobierz PDF
Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz PDF