Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 37 (III-piętro), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060682, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-101-00-13, kapitał zakładowy w wysokości 9.042.232,00 zł w całości wpłacony (w dalszej treści zwanej Spółką), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zw. z art. 402 1 k.s.h. w zw. z art. 4022 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

ZWZ odbędzie się w dn. 22 czerwca 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37, Poznań)

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

 

 

Nazwa
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz PDF
Projekt uchwał Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok Pobierz PDF
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz PDF
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 Pobierz PDF
Pełnomocnictwo dla Akcjonariusza Indywidualnego Pobierz DOCX
Pełnomocnictwo dla Akcjonariusza Instytucjonalnego Pobierz DOCX
Ogólna liczba akcji w spółce DGA S.A. oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Pobierz DOCX
Aktualny Statut DGA S.A. Pobierz PDF
Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz PDF