Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 37 (III-piętro), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060682, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-101-00-13, kapitał zakładowy w wysokości 9.042.232,00 zł w całości wpłacony (w dalszej treści zwanej Spółką), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zw. z art. 402 1 k.s.h. w zw. z art. 4022 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

ZWZ odbędzie się w dn. 30 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37, Poznań)

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

 

 

# Nazwa Data
1 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 30-05-2023 Pobierz PDF
2 Projekty uchwał 30-05-2023 Pobierz PDF
3 Projekt tekstu jednolitego Statutu 30-05-2023 Pobierz PDF
4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok 30-05-2023 Pobierz PDF
5 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022 30-05-2023 Pobierz PDF
6 Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 30-05-2023 Pobierz PDF
7 Plan połączenia DGA z Life Fund Sp. z o.o. 30-05-2023 Pobierz PDF
8 Pełnomocnictwo dla Akcjonariusza Indywidualnego 30-05-2023 Pobierz DOCX
9 Ogólna liczba akcji w spółce DGA S.A. oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ 30-05-2023 Pobierz DOCX
10 Pełnomocnictwo dla Akcjonariusza Instytucjonalnego 30-05-2023 Pobierz DOCX
11 Aktualny Statut DGA S.A. 30-05-2023 Pobierz PDF
12 Regulamin Walnego Zgromadzenia 30-05-2023 Pobierz PDF