Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu DGA S.A.

 

Akcjonariusze dysponujący bezpośrednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Imię i nazwisko akcjonariusza Liczba głosów
na WZ
Liczba Akcji Udział w kapitale
zakładowym
Udział w liczbie
głosów na WZ
Andrzej Głowacki 384 807 384 807 34,05% 34,05%
w tym akcje uprzywilejowane 98 000 98 000 8,67% 8,67%
Anna Szymańska 64 854 64 854 5,74% 5,74%
    w tym akcje uprzywilejowane 12 000 12 000 1,06% 1,06%
DGA S.A.* 116 965 116 965 10,35% 10,35%
w tym akcje uprzywilejowane - - - -
Arkadiusz Pychiński 58 100 58 100 5,14% 5,14%
    w tym akcje uprzywilejowane - - - -
* akcje skupione w ramach "Programu skupu akcji własnych DGA S.A."

Serie akcji w kapitale Spółki DGA S.A.

 
Lp. Seria Liczba akcji Wartość nominalna Typ akcji Kod ISIN
1. A 1 020 279 8,0 zwykłe na okaziciela PLDGA0000019
2. E 110 000 8,0 imienne uprzywilejowane PLDGA0000027
Razem   - 1 130 279 8,0  -