RAPORTY BIEŻĄCE I POUFNE Z ROKU 2021

 

 

Nazwa Opis
Raport bieżący nr 23/2021 Podpisanie umowy na realizację projektu Pobierz PDF
Raport bieżący nr 22/2021 Aktualizacja informacji na temat sprawy sądowej z firmą SEKA S.A. związanej z projektem „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” Pobierz PDF
Raport bieżący nr 21/2021 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Pobierz PDF
Raport bieżący nr 20/2021 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 19/2021 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania Pobierz PDF
Raport bieżący nr 18/2021 Informacja o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pobierz PDF
Raport bieżący nr 17/2021 Podpisanie umowy na realizację projektu Pobierz PDF
Raport bieżący nr 16/2021 Zwiększenie udziału w ogólnej licznie akcji i głosów spółki PTWP S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 15/2021 Podpisanie umowy na realizację projektu Pobierz PDF
Raport bieżący nr 14/2021 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 13/2021 Aktualizacja informacji na temat skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw Pobierz PDF
Raport bieżący nr 12/2021 Wypowiedzenie przez DGA S.A. i spółkę zależną Life Fund Sp. z o.o. umów pożyczek Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2021 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2021 Załącznik nr 1 - treść uchwał Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2021 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 10.06.2021 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2021 Załącznik nr 1 - Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2021 Załącznik nr 2 – projekty uchwał Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2021 załącznik nr 3 – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2020 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2021 Załącznik nr 4 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2020 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2021 Załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2021 Wyniki finansowe za 2020 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2021 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Asystent studenta z ASD” Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2021 Aneks do umowy o dofinansowanie projektu DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2021 Podpisanie dwóch umów na realizację projektów Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2021 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2021 Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku Pobierz PDF