Prospekt emisyjny spółki 2007

 

W dniu 25 września 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła Prospekt Emisyjny, na podstawie którego spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oferuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej akcje serii H oraz ubiegać się będzie o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii H, praw do akcji serii H, oraz akcji serii H.
Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku z późn. zm.). Prospekt Emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o spółce Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i emitowanych przez nią akcjach serii H, o prawach poboru akcji serii H, oraz prawach do akcji serii H. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, prawa poboru oraz prawa do akcji, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu Emisyjnego.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta publiczna akcji serii H spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest przeprowadzona jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt Emisyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Pliki do pobrania

 

 

# Nazwa
1 Prospekt emisyjny - I Podsumowanie Pobierz PDF
2 Prospekt emisyjny - II Czynniki ryzyka Pobierz PDF
3 Prospekt emisyjny - III Dokument Rejestracyjny Pobierz PDF
4 Prospekt emisyjny - IV Dokument Ofertowy Pobierz PDF
5 Prospekt emisyjny - V Załączniki Pobierz PDF
6 Prospekt emisyjny - całość Pobierz PDF
7 Prospekt emisyjny - aneks nr 1 Pobierz PDF
8 Prospekt emisyjny - aneks nr 2 Pobierz PDF
9 Prospekt emisyjny - aneks nr 3 Pobierz PDF
10 Prospekt emisyjny - aneks nr 4 Pobierz PDF
11 Prospekt emisyjny - aneks nr 5 Pobierz PDF
12 Prospekt emisyjny - aneks nr 6 Pobierz PDF
13 Prospekt emisyjny - aneks nr 7 Pobierz PDF
14 Prospekt emisyjny - aneks nr 8 Pobierz PDF
15 Prospekt emisyjny - aneks nr 9 Pobierz PDF
16 Formularz zapisów na akcje serii H Pobierz PDF