Roczny skonsolidowany raport finansowy za 2014 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pobierz PDF
Opinia biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF

Roczny jednostkowy raport finansowy za 2014 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów Pobierz PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Opinia biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2014

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport finansowy Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pobierz PDF
Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane Pobierz PDF
Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie jednostkowe Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowany raport finansowy Pobierz PDF
Informacja uzupełniająca i komentarz Zarządu Pobierz PDF