Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe

 
Wybrane dane finansowe DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
7 724 8 532 5 078 6 577 7 867 1 956 5 972 8 159
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
195 57 -924 663 2 104 -1 445 -871 -187
Zysk/Strata brutto
4 536 259 -2 256 2 260 2 434 -1 017 -911 -4 751
Zysk/Strata netto ogółem
3 457 86 -2 188 2 063 2 517 -1 024 -875 -4 751
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 808 -994 61 1 164 940 1 376 -3 842 2 247
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
528 -114 -150 1 486 -1 355 147 1 033 - 609 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 -4 -410 -760 0 -102 -539 -306
Przepływy pieniężne netto, razem
2 331 -1 112 -499 1 890 -415 1 421 - 3 348 1 332
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
3,06 0,08 -1,94 1,83 2,23 -0,91 -0,60 -4,20
Aktywa razem
31 413 24 875 19 885 26 087 27 767 17 468 17 749 23 662
Zobowiązania razem 14 486 11 405 6 501 10 110 13 093 5 311 4 465 9 208
Zobowiązania długoterminowe
1 259 475 441 572 239 348 277 246
Zobowiązania krótkoterminowe
13 227 10 930 6 060 9 538 12 854 4 963 4 188 8 962
Kapitał własny
16 927 13 470 13 384 15 977 14 674 12 157 13 284 14 454
Kapitał akcyjny
9 042 9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
14,98 11,92 11,84 14,14 12,98 10,76 11,75 12,79

Dane skonsolidowane

 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
7 951 8 825 5 419 6 937 8 325 2 490 7 028 10 028
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
261 134 -885 971 2 109 -1 792 -901 -1 807
Zysk/Strata brutto
4 720 484 -2 527 2 677 2 547 -1 155 -1 118 -3 482
Zysk/Strata netto ogółem
3 621 308 -2 468 2 375 2 629 -1 169 -1 118 -3 482
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 730 -903 -101 991 907 1 426 -3 927 820
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
589 -57 -567 1 628 -1 269 216 942 - 18
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 -5 -410 -760 0 -102 -243 -306
Przepływy pieniężne netto, razem
2 314 -965 -1 078 1 859 -362 1 540 - 3 228 496
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
3,18 0,27 -2,19 2,20 2,33 -1,06 -0,99 -3,08
Aktywa razem
32 420 25 695 20 440 27 522 28 778 18 264 18 578 21 914
Zobowiązania razem 14 616 11 512 6 572 11 019 13 890 6 005 5 044 6 977
Zobowiązania długoterminowe
1 259 475 441 572 240 350 280 299
Zobowiązania krótkoterminowe
13 357 11 037 6 131 10 447 13 650 5 655 4 764 6 678
Kapitał własny
17 804 14 183 13 872 16 503 14 888 12 259 13 534 14 936
Kapitał akcyjny
9 042 9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
15,70 12,51 12,24 14,57 13,13 10,80 11,95 13,20