Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe

 
Wybrane dane finansowe DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
6 577
7 867
1 956
5 972
8 159
10 923
15 438
21 701
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
663
2 104
-1 445
-871
-187
1 185
-1 589
153
Zysk/Strata brutto
2 260
2 434
-1 017
-911
-4 751
-3 699
-2 616
1 319
Zysk/Strata netto ogółem
2 063
2 517
-1 024
-875
-4 751
-3 743
-2 616
1 291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 164
940
1 376
-3 842
2 247
2 306
-1 687
1 724
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 486
-1 355
147
1 033
-609
-275
-1 114
-5 100
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-760
0
-102
-539
-306
-120
-20
-2
Przepływy pieniężne netto, razem
1 890
-415
1 421
-3 348
1 332
1 912
-2 821
-3 378
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
1,83
2,23
-0,91
-0,60
-4,20
-0,41
-0,29
0,14
Aktywa razem
26 087
27 767
17 468
17 749
23 662
29 673
31 321
34 252
Zobowiązania razem
10 110
13 093
5 311
4 465
9 208
10 162
7 946
8 176
Zobowiązania długoterminowe
572
239
348
277
246
215
81
143
Zobowiązania krótkoterminowe
9 538
12 854
4 963
4 188
8 962
9 947
7 865
8 033
Kapitał własny
15 977
14 674
12 157
13 284
14 454
19 511
23 375
26 075
Kapitał akcyjny
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
14,14
12,98
10,76
11,75
12,79
2,16
2,59
2,88

Dane skonsolidowane

 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
6 937
8 325
2 490
7 028
10 028
14 095
20 212
26 306
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
971
2 109
-1 792
-901
-1 807
-231
-1 943
-198
Zysk/Strata brutto
2 677
2 547
-1 155
-1 118
-3 482
-4 825
-2 637
1 697
Zysk/Strata netto ogółem
2 375
2 629
-1 169
-1 118
-3 482
-4 702
-2 659
1 668
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy
2 489
2 636
-1 196
-1 118
-3 477
-4 642
-2 600
1 706
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
991
907
1 426
-3 927
820
1 963
-1 726
2 509
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 628
-1 269
216
942
-18
677
-1 765
-6 411
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-760
0
-102
-243
-306
-120
172
868
Przepływy pieniężne netto, razem
1 859
-362
1 540
-3 228
496
2 520
-3 319
-3 034
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
2,20
-2,33
-1,06
-0,99
-3,08
-0,51
-0,29
0,19
Aktywa razem
27 522
28 778
18 264
18 578
21 914
28 022
32 932
36 860
Zobowiązania razem
11 019
13 890
6 005
5 044
6 977
9 293
9 350
10 486
Zobowiązania długoterminowe
572
240
350
280
299
373
339
1 082
Zobowiązania krótkoterminowe
10 447
13 650
5 655
4 764
6 678
8 920
9 011
9 404
Kapitał własny
16 503
14 888
12 259
13 534
14 936
18 729
23 584
26 376
Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy
16 471
14 845
12 209
13 510
14 912
18 723
23 479
26 169
Kapitał akcyjny
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
14,57
13,13
10,80
11,95
13,20
2,07
2,60
2,89

Pliki do pobrania

 

 

Nazwa
Wybrane dane finansowe DGA S.A. Pobierz XLSX