Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe

 
Wybrane dane finansowe DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
9 750 7 724 8 532 5 078 6 577 7 867 1 956 5 972
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
-366 195 57 -924 663 2 104 -1 445 -871
Zysk/Strata brutto
886 4 536 259 -2 256 2 260 2 434 -1 017 -911
Zysk/Strata netto ogółem
557 3 457 86 -2 188 2 063 2 517 -1 024 -875
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-4 598 1 808 -994 61 1 164 940 1 376 -3 842
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2 884 528 -114 -150 1 486 -1 355 147 1 033
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-614 -5 -4 -410 -760 0 -102 -539
Przepływy pieniężne netto, razem
-2 328 2 331 -1 112 -499 1 890 -415 1 421 - 3 348
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
0,49 3,06 0,08 -1,94 1,83 2,23 -0,91 -0,60
Aktywa razem
32 762 31 413 24 875 19 885 26 087 27 767 17 468 17 749
Zobowiązania razem 15 886 14 486 11 405 6 501 10 110 13 093 5 311 4 465
Zobowiązania długoterminowe
1 098 1 259 475 441 572 239 348 277
Zobowiązania krótkoterminowe
14 788 13 227 10 930 6 060 9 538 12 854 4 963 4 188
Kapitał własny
16 876 16 927 13 470 13 384 15 977 14 674 12 157 13 284
Kapitał akcyjny
9 042 9 042 9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
14,93 14,98 11,92 11,84 14,14 12,98 10,76 11,75


Dane skonsolidowane

 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
9 969 7 951 8 825 5 419 6 937 8 325 2 490 7 028
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
-319 261 134 -885 971 2 109 -1 792 -901
Zysk/Strata brutto
512 4 720 484 -2 527 2 677 2 547 -1 155 -1 118
Zysk/Strata netto ogółem
174 3 621 308 -2 468 2 375 2 629 -1 169 -1 118
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-4 247 1 730 -903 -101 991 907 1 426 -3 927
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
3330 589 -57 -567 1 628 -1 269 216 942
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-614 -5 -5 -410 -760 0 -102 -243
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 531 2 314 -965 -1 078 1 859 -362 1 540 - 3 228
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
0,13 3,18 0,27 -2,19 2,20 2,33 -1,06 -0,99
Aktywa razem
33 616 32 420 25 695 20 440 27 522 28 778 18 264 18 578
Zobowiązania razem 16 246 14 616 11 512 6 572 11 019 13 890 6 005 5 044
Zobowiązania długoterminowe
1 098 1 259 475 441 572 240 350 280
Zobowiązania krótkoterminowe
15 148 13 357 11 037 6 131 10 447 13 650 5 655 4 764
Kapitał własny
17 370 17 804 14 183 13 872 16 503 14 888 12 259 13 534
Kapitał akcyjny
9 042 9 042 9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
15,29 15,70 12,51 12,24 14,57 13,13 10,80 11,95