Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe

 
Wybrane dane finansowe DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
5 078
6 577
7 867
1 956
5 972
8 159
10 923
15 438
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
-924
663
2 104
-1 445
-871
-187
1 185
-1 589
Zysk/Strata brutto
-2 256
2 260
2 434
-1 017
-911
-4 751
-3 699
-2 616
Zysk/Strata netto ogółem
-2 188
2 063
2 517
-1 024
-875
-4 751
-3 743
-2 616
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
61
1 164
940
1 376
-3 842
2 247
2 306
-1 687
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-150
1 486
-1 355
147
1 033
-609
-275
-1 114
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-410
-760
0
-102
-539
-306
-120
-20
Przepływy pieniężne netto, razem
-499
1 890
-415
1 421
-3 348
1 332
1 912
-2 821
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
-1,94
1,83
2,23
-0,91
-0,60
-4,20
-0,41
-0,29
Aktywa razem
19 885
26 087
27 767
17 468
17 749
23 662
29 673
31 321
Zobowiązania razem
6 501
10 110
13 093
5 311
4 465
9 208
10 162
7 946
Zobowiązania długoterminowe
441
572
239
348
277
246
215
81
Zobowiązania krótkoterminowe
6 060
9 538
12 854
4 963
4 188
8 962
9 947
7 865
Kapitał własny
13 384
15 977
14 674
12 157
13 284
14 454
19 511
23 375
Kapitał akcyjny
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
11,84
14,14
12,98
10,76
11,75
12,79
2,16
2,59

Dane skonsolidowane

 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
5 419
6 937
8 325
2 490
7 028
10 028
14 095
20 212
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
-885
971
2 109
-1 792
-901
-1 807
-231
-1 943
Zysk/Strata brutto
-2 527
2 677
2 547
-1 155
-1 118
-3 482
-4 825
-2 637
Zysk/Strata netto ogółem
-2 468
2 375
2 629
-1 169
-1 118
-3 482
-4 702
-2 659
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy
-2 477
2 489
2 636
-1 196
-1 118
-3 477
-4 642
-2 600
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-101
991
907
1 426
-3 927
820
1 963
-1 726
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-567
1 628
-1 269
216
942
-18
677
-1 765
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-410
-760
0
-102
-243
-306
-120
172
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 078
1 859
-362
1 540
-3 228
496
2 520
-3 319
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
-2,19
2,20
-2,33
-1,06
-0,99
-3,08
-0,51
-0,29
Aktywa razem
20 444
27 522
28 778
18 264
18 578
21 914
28 022
32 932
Zobowiązania razem
6 572
11 019
13 890
6 005
5 044
6 977
9 293
9 350
Zobowiązania długoterminowe
441
572
240
350
280
299
373
339
Zobowiązania krótkoterminowe
6 131
10 447
13 650
5 655
4 764
6 678
8 920
9 011
Kapitał własny
13 872
16 503
14 888
12 259
13 534
14 936
18 729
23 584
Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy
13 831
16 471
14 845
12 209
13 510
14 912
18 723
23 479
Kapitał akcyjny
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
12,24
14,57
13,13
10,80
11,95
13,20
2,07
2,60

Pliki do pobrania

 

 

Nazwa
Wybrane dane finansowe DGA S.A. Pobierz XLSX