ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA 2020 ROK

 
Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pobierz PDF
Sprawozdanie biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF
Ocena Rady Nadzorczej DGA S.A. Pobierz PDF
Oświadczenie Rady Nadzorczej DGA S.A. dotyczące Komitetu Audytu Pobierz PDF
Oświadczenie Rady Nadzorczej DGA S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej Pobierz PDF
 

ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT FINANSOWY ZA 2020 ROK

 
Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników Pobierz PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe DGA S.A. Pobierz PDF
Sprawozdanie biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Pobierz PDF
Ocena Rady Nadzorczej DGA S.A. Pobierz PDF
Oświadczenie Rady Nadzorczej DGA S.A. dotyczące Komitetu Audytu Pobierz PDF
Oświadczenie Rady Nadzorczej DGA S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej Pobierz PDF
 

SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA III KWARTAŁ 2020

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF
 

SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2020

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport finansowy Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności DGA Pobierz PDF
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz PDF
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pobierz PDF
 

SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA I KWARTAŁ 2020

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF