Roczny skonsolidowany raport finansowy za 2017 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pobierz PDF
Sprawozdanie biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF

Roczny jednostkowy raport finansowy za 2017 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów Pobierz PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe DGA S.A. Pobierz PDF
Sprawozdanie biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Informacja uzupełniająca i komentarz Zarządu Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2017

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport finansowy Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności DGA Pobierz PDF
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz PDF
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Informacja uzupełniająca i komentarz Zarządu Pobierz PDF