Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim

OPIS PROJEKTU

 
Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim" jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 
Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1419 osób (w tym 1135 K) z woj. kujawsko-pomorskiego stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej 1576 (w tym 1260 K), osiągnięte w terminie do 30.11.2023 r.

GRUPA DOCELOWA

 
Grupę docelową stanowią (1576 osób): 
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) - 40 osób 
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia - 1336 osób 
  • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracownicy kuratoriów oświaty - 200 osób
z terenu województwa kujawsko - pomorskiego.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
Realizacja doradztwa i szkoleń dla:
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe) 
  • pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracowników kuratoriów oświaty (szkolenia 30 godzinne, realizowane w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe)
  • nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia  (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe) 
  • doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godzin dla każdego uczestnika.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 
  Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty, którzy podnieśli wiedzę nt. edukacji włączającej: 1419 osób.
  Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty objętych wsparciem w Programie: 1576 osób.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu:  2 619 502,43 zł
Wartość dofinansowania:  2 357 552,18 zł

OKRES REALIZACJI

 
01.09.2021-30.11.2023

PARTNERSTWO

 
Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz DGA S.A. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DGA S.A.

 
Kierownik Projektu: Pani Magdalena Piskórz - Lew
Osoba ds. rozliczeń: Pani Wiesława Maj
Asystentka kierownika projektu: Pani Agnieszka Ludwiczak 

Szanowni Państwo

 

 
W związku z czynnościami poprzedzającymi wszczęcie postępowania w ramach realizacji projektu pt. Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie II.10., DGA S.A. dokonuje rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji włączającej
W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert cenowych na potrzeby szacowania. 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

# Nazwa
1 Szacowanie Pobierz PDF
2 Załącznik nr 1 do szacowania Pobierz DOCX