SZKOLENIA Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU OŚWIATY I JST W WOJ. WIELKOPOLSKIM


OPIS PROJEKTU

 
Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim" jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
 

FILM PROMOCYJNY

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 
Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 2610 osób (w tym 2088 kobiet) z województwa wielkopolskiego stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej 2900 osób (w tym 2320 Kkobiet), osiągnięty w terminie do 31.08.2023 r.

GRUPA DOCELOWA

 
Grupę docelową stanowią (2900 osób):
● pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) - 60 osób
● nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia - 2300 osób
● pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracownicy kuratoriów oświaty - 540 osób z terenu województwa wielkopolskiego

REKRUTACJA

 
 

Kadra kierownicza i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpostawowych

 

  Sprawdź termin                                                   Zarezerwuj termin 

Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

 

Sprawdź termin                                                 Zarezerwuj termin


 

Kadra kierownicza oraz pracownicy kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za edukację

 

Sprawdź termin                                             Zarezerwuj termin


 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
Realizacja doradztwa i szkoleń dla:
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe) 
  • pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracowników kuratoriów oświaty (szkolenia 30 godzinne, realizowane w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe)
  • nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia  (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe)
   

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 
Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty, którzy podnieśli wiedzę nt. edukacji włączającej: 2610 osób (w tym 2088 kobiet).
Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty objętych wsparciem w Programie: 2900 osób ( w tym 2320 kobiet).

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu:  4 819 765,00 zł
Wartość dofinansowania:  4 337 788,50 zł

OKRES REALIZACJI

 
01.09.2021-31.08.2023 

PARTNERSTWO

 
Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich i DGA S.A.  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DGA S.A.

 
Kierownik Projektu: Pani Magdalena Piskórz - Lew
Osoba ds. rozliczeń: Pani Wiesława Maj
Asystentka kierownika projektu: Pani Agnieszka Ludwiczak 

Szanowni Państwo

 

 
W związku z czynnościami poprzedzającymi wszczęcie postępowania w ramach realizacji projektu pt. Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie II.10., DGA S.A. dokonuje rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji włączającej
W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert cenowych na potrzeby szacowania. 
 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

# Nazwa
1 Szacowanie Pobierz PDF
2 Załącznik nr 1 do szacowania Pobierz DOCX