SZKOLENIA Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU OŚWIATY I JST W WOJ. WIELKOPOLSKIM

OPIS PROJEKTU

 
Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim" jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 
Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 2610 osób (w tym 2088 kobiet) z województwa wielkopolskiego stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej 2900 osób (w tym 2320 Kkobiet), osiągnięty w terminie do 31.08.2023 r.

GRUPA DOCELOWA

 
Grupę docelową stanowią (2900 osób):
● pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) - 60 osób
● nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia - 2300 osób
● pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracownicy kuratoriów oświaty - 540 osób z terenu województwa wielkopolskiego

REKRUTACJA

 
 

Kadra kierownicza i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpostawowych

 

 

Nazwa
Informacja Pobierz PDF
Umowa szkoleniowa Pobierz PDF
Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Załączniki do formularza Pobierz PDF
Regulamin rektrutacji Pobierz PDF

Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

 

 

Nazwa
Informacja Pobierz PDF
Umowa szkoleniowa Pobierz PDF
Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Załączniki do formularza Pobierz PDF
Regulamin rektrutacji Pobierz PDF
 

Kadra kierownicza oraz pracownicy kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za edukację

 

 

Nazwa
Informacja Pobierz PDF
Umowa szkoleniowa Pobierz PDF
Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Załączniki do formularza Pobierz PDF
Regulamin rektrutacji Pobierz PDF
 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
Realizacja doradztwa i szkoleń dla:
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe) 
  • pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracowników kuratoriów oświaty (szkolenia 30 godzinne, realizowane w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe)
  • nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia  (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe)
   

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 
Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty, którzy podnieśli wiedzę nt. edukacji włączającej: 2610 osób (w tym 2088 kobiet).
Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty objętych wsparciem w Programie: 2900 osób ( w tym 2320 kobiet).

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu:  4 819 765,00 zł
Wartość dofinansowania:  4 337 788,50 zł

OKRES REALIZACJI

 
01.09.2021-31.08.2023 

PARTNERSTWO

 
Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich i DGA S.A.  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DGA S.A.

 
Kierownik Projektu: Pani Magdalena Piskórz - Lew
Osoba ds. rozliczeń: Pani Wiesława Maj
Asystentka kierownika projektu: Pani Agnieszka Ludwiczak 

Szanowni Państwo

 

 
W związku z czynnościami poprzedzającymi wszczęcie postępowania w ramach realizacji projektu pt. Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie II.10., DGA S.A. dokonuje rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji włączającej
W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert cenowych na potrzeby szacowania. 
 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

# Nazwa
1 Szacowanie Pobierz PDF
2 Załącznik nr 1 do szacowania Pobierz DOCX