Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +


 

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu

 

Działania w ramach projektu  będą realizowane w 2 ścieżkach:

A. Preinkubacja i Inkubacja mikro-innowacji:

- rekrutacja innowatorów

- wybór pomysłów

- wsparcie innowatorów (etap generowania/testowania innowacji)

- wybór do upowszechniania i upowszechnienie rozwiązań

oraz

B. Akceleracja 

- wybór innowacji i wsparcie w ich udoskonaleniu, rozwinięciu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę

- wybór do upowszechniania i upowszechnienie innowacji.

 

Grupy docelowe

 


Grupa docelowa podzielona projektu jest podzielona na odbiorców i użytkowników rozwiązań oraz Grantobiorców i Innowatorów.

Odbiorcy: osoby ze szczególnymi potrzebami:

1.osoby z niepełnosprawnościami 

2.osoby starsze o ograniczonej mobilności/percepcji

3.posiadające ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu i możliwości korzystania z usług publicznych/innych o charakterze powszechnym.

Użytkownicy: to między innymi instytucje świadczące usługi publiczne , NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, ich opiekunowie, inne podmioty zainteresowane korzystaniem z innowacji w zakresie szerokorozumianej dostępności.

Grantobiorcy(ścieżka A) i  Innowatorzy społeczni (ścieżka B) :

- osoby fizyczne i grupy nieformalne,

- podmioty prywatne i publiczne

- NGO

mające pomysł na innowację społeczną wspierającą osiągnięcie celów Projektu.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

 

Wsparcie procesu inkubacji 35 innowacyjnych pomysłów i akceleracji 8 innowacyjnych prototypów wpisujących się w temat DOSTĘPNOŚĆ z terenu całej Polski dotyczące rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej szerokorozumianej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych, innych o ograniczonej mobilności lub percepcji), z których min. 20% inkubowanych i 50% akcelerowanych rozwiązań zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2028r.


 

Efekty, rezultaty projektu

 

W efekcie realizacji Projektu  zostanie upowszechnionych co najmniej 8 inkubowanych i 4 akcelerowane innowacje dotyczących szybszego, skuteczniejszego, bardziej wydajnego rozwiązywania problemów społecznych, związanych z brakiem wystarczającej dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, o ograniczonej mobilności lub percepcji. Podjęte działania w zakresie włączenia innowacji do praktyki zwielokrotnią szansę zmiany w zakresie dostępności, uniwersalnego projektowania infrastruktury, produktów, usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 

Wartość projektu, (całkowity koszt projektu) oraz wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego wynosi 9 981 565,00 zł 

Dofinansowanie w kwocie 9 981 565,00 zł z następujących źródeł:

- ze środków europejskich w kwocie 9 482 486,75  zł 

- ze środków budżetu państwa w kwocie 499 078,25 zł 
  

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.