Dostępny design II

 

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 

http://www.dostepnydesign.pl/

 

OPIS PROJEKTU

 

Realizacja projektu Dostępny design II pozwoli na aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania, z uwzględnieniem założeń programu rządowego Dostępność Plus. Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do osiągnięcia celów PO WER oraz celu szczegółowego działania 2.21: wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących, to jest takich których uruchomienie lub zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów, usług na zasadzie równości z innymi.

GRUPA DOCELOWA

 

Projektem objętych będzie 400 pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z terenu całej Polski zajmujących się :
1) produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi,
2) projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
Dla uczestników projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze służące nabyciu przez przedsiębiorców oraz ich pracowników kompetencji w zakresie komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach.
Szkolenia realizowane w ramach projektu dotyczą:
  • technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania,
  • możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania funkcjonujących w obszarach:
  • produkcji, importu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub
  • projektowania i świadczenia usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Działania doradcze realizowane w ramach projektu są związane bezpośrednio z powyżej opisanymi działaniami szkoleniowych (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń).

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Umowa na realizację projektu. pt. „Dostępny design II ” opiewa na kwotę dofinansowania 3 915 140,50 zł.
 

OKRES REALIZACJI

 

Realizacja Projektu jest przewidziana na okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2023 r.
 

DANE KONTAKTOWE

 

Biuro Projektu:
DGA S.A.
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

Osoba do kontaktu:
Łukasz Klimek
Kierownik Projektu
tel. 61 859 59 00 
e-mail: lukasz.klimek@dga.pl