DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.

OPIS PROJEKTU

 
Projekt " DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gminę Dobra.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Wyrównanie szans edukacyjnych 332 uczniów w tym 72 uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zwiększenie szans na rynku pracy 110 uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym poprzez doposażenie 2 pracowni przedmiotowych, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 26 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach.
 

GRUPA DOCELOWA

 
332 Uczniów oraz 26 Nauczycieli z 2 Szkół Podstawowych z Gminy Dobra tj. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
  • Zajęcia wyrównawcze.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
  • Doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.
  • Studia i szkolenia dla nauczycieli.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 266.
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 23.
  • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu: 405 550,68 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 381 770,68 zł

OKRES REALIZACJI

 
2021-01-01 – 2022-11-30