DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.

OPIS PROJEKTU

 
Projekt " DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gminę Dobra.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Wyrównanie szans edukacyjnych 332 uczniów w tym 72 uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zwiększenie szans na rynku pracy 110 uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym poprzez doposażenie 2 pracowni przedmiotowych, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 26 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach.
 

GRUPA DOCELOWA

 
332 Uczniów oraz 26 Nauczycieli z 2 Szkół Podstawowych z Gminy Dobra tj. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
 • Zajęcia wyrównawcze.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
 • Doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.
 • Studia i szkolenia dla nauczycieli.

  HARMONOGRAM WSPARCIA

   
Harmonogramy udzielanego wsparcia dostępne są na stronach Szkół:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej:
https://zspdobra.edu.pl/ projekt-dobra-edukacja.html

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach
http://zsppiekary49.szkolnastrona.pl/

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 266.
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 23.
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu: 405 550,68 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 381 770,68 zł

OKRES REALIZACJI

 
2021-01-01 – 2022-11-30

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DGA S.A.

 
Kierownik projektu: Pani Magdalena Piskórz - Lew
Osoba ds. rozliczeń: Pani Iwona Pilarczyk - Smocikowska
Asystentka kierownika projektu: Pani Agnieszka Ludwiczak