DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.

 

AKTUALNOŚCI

 

________________________________________________________________
17.11.2022 r.


Szanowni Państwo, 
informujemy, iż zmianie uległ pkt. 1 w oświadczeniu uczestnika projektu. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WROP 2007-2013 i 2014-2020 - Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinfomatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.


_______________________________________________________________
27.09.2022r.
 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem zajęć pozalekcyjnych ----> Harmonogram


________________________________________________________________
08.08.2022r.

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż zmianie uległ pkt. 1 w oświadczeniu uczestnika projektu. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WROP 2007-2013 i 2014-2020 - Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinfomatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.


 

OPIS PROJEKTU

 
Projekt " DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra.” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gminę Dobra.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Wyrównanie szans edukacyjnych 332 uczniów w tym 72 uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zwiększenie szans na rynku pracy 110 uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym poprzez doposażenie 2 pracowni przedmiotowych, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 26 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach.
 

GRUPA DOCELOWA

 
332 Uczniów oraz 26 Nauczycieli z 2 Szkół Podstawowych z Gminy Dobra tj. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
 • Zajęcia wyrównawcze.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

 • Doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.

 • Studia i szkolenia dla nauczycieli.

  HARMONOGRAM WSPARCIA

   
Harmonogramy udzielanego wsparcia dostępne są na stronach Szkół:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej:
https://zspdobra.edu.pl/ projekt-dobra-edukacja.html

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach
http://zsppiekary49.szkolnastrona.pl/

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 266.

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 23.

 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu: 405 550,68 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 381 770,68 zł

OKRES REALIZACJI

 
2021-01-01 – 2022-11-30

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DGA S.A.

 

Kierownik projektu: Pani Magdalena Piskórz - Lew
Osoba ds. rozliczeń: Pani Iwona Pilarczyk - Smocikowska
Asystentka kierownika projektu: Pani Agnieszka Ludwiczak