Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB III

OPIS PROJEKTU

 
Projekt Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB III realizowany jest w ramach działania 2.28 Startup Booster Poland, w ramach II osi priorytetowej Środowisko sprzyjające innowacjom Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
 

CEL PROJEKTU

 
Celem Programu jest wyłonienie, rozwój i walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań produktowych,  usługowych  lub  procesowych będących odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby Partnerów Projektowych, zaproponowanych przez Startupy (Grantobiorców). Rozwiązania wpisywać będą się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:
  • KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • KIS 10. Technologie informacyjne, komunikacyjne oraz geoinformacyjne.
 

GRUPA DOCELOWA

 
Mikro lub małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w formie spółki kapitałowej przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zgłoszenia do programu, nie powiązane z akceleratorem tj. DGA S.A. i/lub Odbiorcą Technologii.

 

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

 
Projekt umożliwia rozwój innowacyjnych rozwiązań produktowych, usługowych lub procesowych w ramach pięciu dostępnych ścieżek akceleracji:
  • branżowej z Partnerem Biznesowym lub publicznym (B2B/B2A),
  • z funduszem Venture Capital,
  • Poland Prize (wyłącznie dla startupów spoza Polski),
  • Go Global (we współpracy z Partnerem zagranicznym),
  • Sector-agnostic (bez udziału Partnera Biznesowego).
Program zapewni Startupom indywidualnie dostosowane wsparcie finansowe (grant o wartości nawet do 400.000,00 zł), a także kadrowe, techniczne i technologiczne zaangażowanych Partnerów Projektowych, których pożądanym celem będzie wdrożenie i/lub komercjalizacja ich projektu. 

Program trwa co najmniej do dnia 31 grudnia 2026 roku i składa się z pięciu rund akceleracji trwających od 3 do 6 miesięcy każda. Po okresie akceleracji następuje okres postakceleracji, w którym Startup aktywnie uczestniczy celem udzielania Akceleratorowi niezbędnych bieżących informacji, prowadzonych działań ewaluacyjnych, monitoringowych, a także służących komercjalizacji.

Do programu akceleracyjnego zostanie zakwalifikowanych co najmniej 40 Grantobiorców, w tym przynajmniej 12 Startupów ukończy udział w projekcie w ramach Głównych ścieżek branżowych. 
 

EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU

 
Dzięki opracowanemu przez DGA programowi młode firmy będą miały możliwość skorzystania z zasobów partnerów projektowych, niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań celem ich dalszej komercjalizacji. Rozwiązania uczestników Programu akceleracyjnego wpisywać się będą w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program ukończy 40 startupów z całej Polski i zagranicy.
 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 17 819 680,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 16 055 100,00 zł
Wysokość dofinansowania na koszty grantów: 14 400 000,00 zł

DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE PROJEKTU

 
e-mail: biuro@industrylab.pl
www.industrylab.pl
www.linkedin.com/company/industrylabaip
www.pl-pl.facebook.com/industryIab/
tel.: 505 820 079
tel.: 501 647 303