PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim

Opis projektu

 
W dniu 4 sierpnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach Priorytetu X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.
Projekt „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” przygotowany przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, która pełni rolę Lidera. DGA S.A. występuje w roli Partnera. Umowa o dofinansowanie nr RPLD.10.02.02-10-0009/16 podpisana została w dniu 15 września 2016 r.

Cel główny projektu

 
Celem głównym Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 os. (w tym 96 kobiet) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy w woj. łódzkim do 30.06.2018 r. poprzez udział w kompleksowym programie typu outplacement. Cel realizowany będzie poprzez doradztwo zawodowe, szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb podnoszące kompetencje, pośrednictwo zawodowe (działania realizowane przez DGA S.A.) oraz bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą połączone z pomocą w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego, tzw. wsparcie pomostowe (działania realizowane przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową).

Grupa docelowa

 
160 os. (w tym 96 kobiet) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy w woj. łódzkim do 30.06.2018 r.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu

 
Udział w kompleksowym programie typu outplacement.

Wartość projektu

 
Wartość Projektu: 1 882 545,60 zł
Wartość dofinansowania: 1 712 005,60 zł
 

Okres realizacji

 
2016-08-04 - 2018-06-30

Biuro projektu

 
Biuro Projektu: DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;
tel: 508 292 051
e-mail: pracawcentrum@dga.pl