Ja też mogę być przedsiębiorcą

Opis projektu

 
W dniu 22 września 2016 roku DGA S.A. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pt. „Ja też mogę być przedsiębiorcą”. Projekt „Ja też mogę być przedsiębiorcą”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowany jest przez DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Cel główny projektu

 
Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia). Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmie:
  • doradztwo zawodowe,
  • diagnozę kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • szkolenia ABC przedsiębiorczości,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji,
  • wsparcie pomostowe: finansowe i doradczo-szkoleniowe.

Grupa docelowa

 
Umowa będzie realizowana na terenie województwa dolnośląskiego (10 powiatów charakteryzujących się jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia) do 30 września 2018 r. Partnerem w projekcie jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu

 
W efekcie działań projektu do końca września 2018 r. ma powstać 65 nowych mikroprzedsiębiorstw.

Wartość projektu

 
Wysokość wkładu projektu: 3 662 205,82 zł
 

Okres realizacji

 
2016-10-01 – 2019-09-30

Biuro projektu

 
Biuro projektu mieści się w Świdnicy pod adresem:
58-100 Świdnica
ul. Długa 6
tel. 74 660 62 72