Proszę czekać
Wyłącz preloader

Spółka DGA S.A. Podpisała w dniu 9.01.2019 r. Umowę o dofinansowanie projektu pt. „sukcesja w firmach rodzinnych”

Spółka DGA S.A. Podpisała w dniu 9.01.2019 r. Umowę o dofinansowanie projektu pt. „sukcesja w firmach rodzinnych”
Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” został złożony przez DGA S.A. w partnerstwie z Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18.