Proszę czekać
Wyłącz preloader

Dostępność w biznesie to nie tylko społeczna odpowiedzialność

Dostępność w biznesie to nie tylko społeczna odpowiedzialność
Sukces projektu DGA S.A.

Z końcem września 2023 roku zakończyliśmy realizację ponad dwuletniego programu szkoleniowo -
doradczego - Dostępny design. W ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzono dla blisko 600 firm i ponad 1200 osób – pracowników z całej Polski ponad 5300 godzin szkoleniowych oraz ponad 10 200 godzin doradztwa poszkoleniowego.

Nasze działania w ramach projektu zmierzały do aktywizacji przedsiębiorców w zakresie wdrażania i
rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących, to jest takich których uruchomienie lub
zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów,
usług na zasadzie równości z innymi.

Dostępność w biznesie to dobra praktyka, która służy  ciągłemu rozwojowi i zwiększeniu innowacyjności. 

Celem, który postawiliśmy sobie  w ramach zrealizowanego projektu były działania służące poprawie zarządzania, oraz wspieranie procesów innowacyjnych powiązanych z założeniami idei dostępności, tak aby biznes był dostępny czyli wrażliwy na potrzeby wszystkich klientów, niewykluczający ze względu na ograniczenia funkcjonalne czy niepełnosprawność.
Dostępność produktów i usług to temat, który w kolejnych latach będzie coraz bardziej dotyczył zarówno producentów jak i usługodawców na polskim rynku.

Co zmieni  Dyrektywa (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług  ?
Dyrektywa, ma ona na celu harmonizację wymogów dotyczących dostępności  niektórych produktów i usług, tak aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE w drodze eliminowania i zapobiegania powstawaniu barier utrudniających swobodny przepływ, które mogą wynikać z rozbieżnych przepisów krajowych. Zgodnie z jej założeniami ma ona przynieść korzyści przedsiębiorstwom, osobom z niepełnosprawnościami* i osobom starszym. Dzięki stosowaniu wymogów dostępności możliwe będzie doprecyzowanie zakresu obowiązującego w prawie UE obowiązku dostępności, który ma szczególne znaczenie zwłaszcza w dziedzinie zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.
Dyrektywa jest określana mianem europejskiego aktu w sprawie dostępności.
Zmiany w polskim prawie:
Dyrektywa będzie miała zastosowanie od dnia 28 czerwca 2025 r. i obejmie swoim zakresem wymienione poniżej produkty i usługi.
Produkty:
komputery i systemy operacyjne;
terminale płatnicze i niektóre terminale samoobsługowe, takie jak bankomaty, automaty biletowe, urządzenia do odprawy samoobsługowej i interaktywne terminale samoobsługowe udzielające informacji;
smartfony i inne urządzenia umożliwiające korzystanie z usług telekomunikacyjnych;
odbiorniki telewizyjne umożliwiające korzystanie z usług telewizji cyfrowej;
czytniki książek elektronicznych.
Usługi:
usługi telefonii;
usługi umożliwiające dostęp do audiowizualnych usług medialnych;
niektóre elementy usług lotniczego, autobusowego, kolejowego i wodnego transportu pasażerskiego, takie jak strony internetowe, usługi oparte na urządzeniach mobilnych, bilety elektroniczne, dostarczanie informacji itp.;
bankowość detaliczna;
książki elektroniczne;
handel elektroniczny;
odbiór zgłoszeń alarmowych kierowanych pod jednolity europejski numer „112”.
Dyrektywa ma zostać włączona do porządku krajowego wszystkich  państw UE.
Państwa UE będą zobligowane do  stosowania przepisów przyjętych na podstawie dyrektywy od dnia 28 czerwca 2025 r.

DGA S.A. planuje kolejne przedsięwzięcia wspierające przedsiębiorstwa w implementacji założeń opisywanej dyrektywy.
DGA S.A. jako sygnatariusz Partnerstwa na rzecz Dostępności skutecznie wdraża w życie ideę dostępności i równego traktowania. W prowadzonych działaniach kierujemy się zasadami wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w tym ważnym przedsięwzięciu naszym trenerom, doradcom, a także zespołowi Concordia Design i wszystkim Uczestnikom Projektu.

Dostępny Design
Ministerstwo Funduszy 
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości