Samozatrudnienie - pomysłem na życie

 

AKTUALNOŚCI

 
________________________________________________________
25.01.2022 r.
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, DGA S.A oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu zapraszają do uczestnictwa w bezpłatnym webinarium na temat dotacji na założenie firmy. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt "Samozatrudnienie - pomysłem na życie", dofinansowany w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podczas webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań dotyczących projektu.

Spotkanie odbędzie się w terminie 4 lutego 2022 r. o godz. 10:00. Poniżej znajduje się link do ogłoszenia z możliwością zapisów:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/ szkolenia/dotacja-na- zalozenie-firmy-w- wielkopolsce-webinarium-z- udzialem-organizatorow- projektu

Zapraszamy serdecznie do udziału! 

OPIS PROJEKTU

 
Projekt: „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
 

CEL PROJEKTU

 
Celem głównym w okresie od 01.01.2022r. do 30.09.2023r. jest aktywizacja zawodowa uczestników poprzez założenie z własnej inicjatywy pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnej z polityką gospodarczą regionu promującą rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy.

GRUPA DOCELOWA ORAZ OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego i skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia i nalezą do grup wymienionych poniżej:
a)      imigranci oraz reemigranci;
b)      osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
c)       osoby ubogie pracujące;
d)      osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
e)      bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.
f)       osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 

W projekcie zaplanowano działania:
• Szkolenie „ABC działalności gospodarczej” w formie grupowej: 54 h i w formie indywidualnej: 3h.
• Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN 
• Wsparcie pomostowe w wysokości 2 050,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 
 

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI

 
Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie - 280
Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 252 osoby
Liczba osób, które otrzymały pomostowe wsparcie finansowe - 252 osoby

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu wynosi 14 625 696,80 PLN, 
Wartość dofinansowania: 13 893 888,80 PLN

 

OKRES REALIZACJI

 

1.01.2022 - 30.09.2023

 

PARTNERSTWO

 
Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz DGA S.A.
 

ZESPÓŁ PROJEKTU

 
Kierownik Projektu: Magdalena Franciszczak
Specjalista ds. finansowych: Iwona Pilarczyk - Smocikowska
Asystent Kierownika projektu: Agata Krukowska