Droga do zatrudnienia po węglu


 

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu

 
 

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika/czki projektu, składające się z następujących form:

a)       Indywidualne doradztwo połączone z aktualizacją Indywidualnego Planu Działania z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia MBS do analizy osobowościowo-kompetencyjnej

b)      Kompleksowa opieka pośrednika pracy aktywne wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia,

c)       Szkolenia zawodowe podnoszące lub pozwalające nabyć nowe kwalifikacje zawodowe,

d)      Poradnictwo psychologiczne (indywidualne) oferujące pomoc w odnalezieniu się w trudnej sytuacji jaką jest utrata lub zagrożenie utratą zatrudnienia,

e)      Poradnictwo prawne oferujące bieżącą pomoc prawną odpowiadającą aktualnym problemom zgłaszanym przez Uczestników,

f)        Coaching oferujący aktywną naukę komunikacji werbalnej, układanie planu wypowiedzi, prezentacji CV, korygowanie nawyków językowych, manieryzmów,

g)       Subsydiowane zatrudnienie czyli dofinansowanie dla przedsiębiorcy, na stworzenie nowego miejsca pracy zakładające redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Jest to pierwszy instrument stanowiący zachętę dla pracodawców w regionie.

h)      Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych niezbędnych do stworzenia stanowiska pracy. Jest to drugi instrument stanowiący zachętę dla pracodawców w regionie.

i)        Dodatek relokacyjny wypłacany Uczestnikom, którzy podejmą prace w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania.

 

Grupy docelowe

 

Grupa docelowa  to osoby z obszaru Wielkopolski Wschodniej, które w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują/pracowały lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;  w przypadku osób bezdomnych, przebywają na tym obszarze, w przypadku podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego) z zastrzeżeniem, iż do projektu mogą również przystąpić osoby zamieszkałe poza obszarem wielkopolski wschodniej ( zgodnie z założeniami dokumentu: Wyciąg z Programu pracowniczego dla GK ZEPAK na lata 2021 – 2027 – „ Droga do zatrudnienia po węglu”), które należą do jednej z kategorii:

a)         Pracownicy GK ZEPAK, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników (w tym osoby  zamieszkałe poza obszarem Wielkopolski Wschodniej,  w tym osoby,  które utraciły zatrudnienie u pracodawców, który stał się ich pracodawcą. zgodnie z § 1 art. 23’ Kodeksu Pracy(KP), a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art. 23’ KP);

b)         Pracownicy GK ZEPAK, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (w tym rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), w tym osoby, które utraciły pracę od 2018r. (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej; w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z § 1 art. 23’ KP, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podst. § 4 art. 23’ KP);

c)         Pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo - energetycznym, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru  czasu pracy lub nie jest osobą samozatrudnioną oraz pracowników zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników z branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym;

d)         Członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami (tj. osoby wymienione w pkt. a, b i c), którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi.


 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 
 

Celem projektu w ścieżce nr 1a – b jest doprowadzenie Uczestników projektu do zatrudnienia u nowego pracodawcy i utrzymanie trwałości nowego miejsca pracy. Wsparcie w projekcie polega na aktywizacji zawodowej Uczestników z wykorzystaniem narzędzi uzależnionych od wybranej przez Uczestnika projektu ścieżki rozwoju. Przed przystąpieniem do danej ścieżki (aktywizacja poprzez Agencję Zatrudnienia ścieżka numer 1 lub utworzenie spółdzielni socjalnej/PS, innego podmiotu gospodarczego – zgodnie ze ścieżką numer 2), dla każdego Uczestnika/czki zostanie opracowany IPD (Indywidualny Plan Działania), który diagnozując predyspozycje pozwoli na wybór odpowiedniej ścieżki.

DGA realizuje ścieżkę 1a-1b, która ma doprowadzić do znalezienia nowego zatrudnienia.


 

Wartość projektu

 

56 870013,20 zł

 

Partnerzy projektu

 

1.    ZE PAK S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin

2.    Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań,

3.    Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań,

4.    Jobs First Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,

5.    Powiat Koniński – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin,

6.    Powiat Turecki – Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek,

7.    Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole, ul. H. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, 

8.    Powiat Słupecki – Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, ul. Piastów 2, 62-400 Słupca.
 

Dane kontaktowe w sprawie projektu

 
Biuro Projektu: DGA S.A.
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;
Osoba do kontaktu: Magdalena Franciszczak, Kierownik Projektu tel. 61 859 59 00 mail: magdalena.franciszczak@dga.pl
Centrum Ofert Zatrudnienia, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62 - 500 Konin