Asystent studenta z ASD

OPIS PROJEKTU

 
Projekt „Asystent studenta z ASD” realizowany jest przez DGA S.A w partnerstwie z Fundacją Sowelo w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

CEL PROJEKTU

 
Celem projektu jest zwiększenie szans co najmniej 40 neuronietypowych studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizację społeczną i zawodową poprzez podjęcie współpracy z liderami adwokatów studenta z ASD (w tym 28 kobiet) wyłonionych z 40 uczelni zakwalifikowanych to projektu z terenu całego kraju, którzy przygotowani zostaną na etapie realizacji projektu do współpracy ze studentami z ASD. Planowany termin zakończenia projektu: 30 kwietnia 2023 r.

GRUPA DOCELOWA

 

Odbiorcy innowacji: studenci studiów I, II, III stopnia z ASD (40 osób)

Użytkownicy innowacji: 40 Uczelni publicznych i niepublicznych, które wdrożą do praktyki innowację społeczną w sposób systemowy.

Uczestnicy projektu: liderzy-adwokaci, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie wsparcia studenta z ASD, którzy będą dalej edukować adwokatów (40 osób).
 

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI

 

Liczba uczelni, które wdrożyły do praktyki innowację społeczną – 40

Liczba osób, które zdobyły wiedzę w zakresie lidera adwokata studenta z ASD – 40

Liczba studentów z ASD, u których nastąpił wzrost kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie w życiu zawodowym – 40

Liczba przeskalowanych innowacji społecznych – 1
 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu: 1 737 120,00 zł.

OKRES REALIZACJI

 
01.03.2021 – 30.04.2023

DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE PROJEKTU

 

Biuro Projektu: DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

Osoba do kontaktu: Magdalena Franciszczak, Kierownik Projektu tel. 61 859 59 00, 601 805 244 mail: magdalena.franciszczak@dga.pl