Asystent studenta z ASD

 


 

ROZPOCZĘCIE NABORU DO PROJEKTU

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10maja 2021 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń szkół wyższych do projektu "Asystent studenta z ASD" (dotyczy wszystkich uczelni państwowych jak i prywatnych mających swoją siedzibę na terenie RP). Zapraszamy uczelnie do aplikowania do projektu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, który wraz z regulamin projektu oraz pozostałymi załączniki znajdują się na końcu niniejszej strony internetowej. Nabór zakończy się w dniu 25 czerwca 2021 r.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad naboru oraz właściwej realizacji projektu „Asystent studenta z ASD”, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 10:00 za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom.
Link do spotkania: https://zoom.us/j/94489544512?pwd=aTBvczR5bkpXSlU0MVNHdk9pcEI4UT09

Prosimy o przekazanie potwierdzenia zamiaru Państwa uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy: asystentstudenta@dga.pl

- zwrotnie prześlemy hasło dostępu na spotkanie.

OPIS PROJEKTU

 
Projekt „Asystent studenta z ASD” realizowany jest przez DGA S.A w partnerstwie z Fundacją Sowelo w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

CEL PROJEKTU

 
Celem projektu jest zwiększenie szans co najmniej 40 neuronietypowych studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizację społeczną i zawodową poprzez podjęcie współpracy z liderami adwokatów studenta z ASD (w tym 28 kobiet) wyłonionych z 40 uczelni zakwalifikowanych to projektu z terenu całego kraju, którzy przygotowani zostaną na etapie realizacji projektu do współpracy ze studentami z ASD. Planowany termin zakończenia projektu: 30 kwietnia 2023 r.

GRUPA DOCELOWA

 

Odbiorcy innowacji: studenci studiów I, II, III stopnia z ASD (40 osób)

Użytkownicy innowacji: 40 Uczelni publicznych i niepublicznych, które wdrożą do praktyki innowację społeczną w sposób systemowy.

Uczestnicy projektu: liderzy-adwokaci, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie wsparcia studenta z ASD, którzy będą dalej edukować adwokatów (40 osób).
 

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI

 

Liczba uczelni, które wdrożyły do praktyki innowację społeczną – 40

Liczba osób, które zdobyły wiedzę w zakresie lidera adwokata studenta z ASD – 40

Liczba studentów z ASD, u których nastąpił wzrost kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie w życiu zawodowym – 40

Liczba przeskalowanych innowacji społecznych – 1
 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu: 1 737 120,00 zł.

OKRES REALIZACJI

 
01.03.2021 – 30.04.2023

DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE PROJEKTU

 

Biuro Projektu: DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

Osoba do kontaktu: Magdalena Franciszczak, Kierownik Projektu tel. 61 859 59 00, 601 805 244 mail: magdalena.franciszczak@dga.pl
 

REGULAMIN PROJEKTU I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Nazwa Opis
Regulamin Projektu Student z ASD Pobierz PDF
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Uczelni Pobierz DOCX
Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. uczestnictwa w projekcie Uczelnia dostępna Pobierz DOCX
Załącznik nr 3 Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na Lidera-asystenta Pobierz DOCX
Załącznik nr 4 Formularz zgłoszeniowy dla studenta/doktoranta Pobierz DOCX
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pobierz PDF
Załącznik nr 6 Wzór karty oceny predyspozycji społecznych kandydata Pobierz DOC
Załącznik nr 7 Lista uczelni w Polsce - studenci z niepełnosprawnością Pobierz PDF
Załącznik nr 8 Wzór umowy Pobierz PDF