MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej

 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/
 

 

OPIS PROJEKTU

 

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie do praktyki działania w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) innowacji społecznej opracowanej w prowadzonym przez DGA S.A. Inkubatorze Innowacji Społecznych Wielkich Jutra .

Innowacja „Model DOM” koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie  zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w  konsekwencji pomogą również dziecku. Głównym elementem jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z tym problemem.
 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 
Celem projektu jest upowszechnienie  modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w nie mniej niż 15 instytucjach na terenie całego kraju- Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).
 

GRUPA DOCELOWA

 

Projektem objętych będzie nie mniej niż 15 Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) oraz nie mniej niż 30 rodzin z dzieckiem chorym onkologicznie z obszaru całej Polski.
 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 

Działania będą prowadzone przez w Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży), które otrzymają grant na ich realizację.

„Model DOM – model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”, opiera się na trzech filarach:
a. D-dom jako cel
Praca z rodziną w placówce medycznej mająca na celu przygotowanie do opuszczenia stałego lub/i tymczasowego szpitala – współpraca z psychologiem szpitalnym, który pracował z dzieckiem i jego opiekunem.
b. O-opieka nad rodziną
Praca z rodziną w domu, opieka nad rodziną w początkowym okresie adaptacji – współpraca z psychologiem szpitalnym, który pracował z dzieckiem i jego rodziną, weryfikacja w środowisku rodzinnym wstępnej diagnozy, nawiązanie współpracy z lokalnym psychologiem/pedagogiem/terapeutą (w zależności od potrzeb), stopniowe przekazanie rodziny lokalnemu środowisku pod obserwacją psychologa szpitalnego. Etap kończy się przygotowaniem indywidualnego planu pracy opartego o zdiagnozowane zasoby dla rodziny objętej wsparciem.
c. M—moc rodziny
Praca rodziny w domu – etap, w którym rodzina wdraża przygotowane rozwiązania przy współpracy z psychologiem lokalnym lub innym specjalistą, lokalnymi instytucjami wspierającymi rodziny/opiekunów pod opieką psychologa szpitalnego (ewentualne konsultacje, porady, wsparcie itd.), wdrażanie treningu kompetencji rodzicielskich lub treningu ekonomicznego, realizowany jest bieżący monitoring zmiany postaw, umiejętności u rodziców/opiekunów dzieci.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Umowa na realizację projektu opiewa na kwotę dofinansowania 2 074 800,00 zł.

 

OKRES REALIZACJI

 

Realizacja Projektu jest przewidziana na okres od 2 maja 2022 do 30 września 2023 r.
 

 

 

DANE KONTAKTOWE

 
Biuro Projektu:
DGA S.A.
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

Osoba do kontaktu:
Łukasz Klimek
Kierownik Projektu
tel. 61 859 59 00 
e-mail: lukasz.klimek@dga.pl