Pytania od inwestorów

09-07-2014

Pojęcie okresu zamkniętego wyjaśnia artykuł 159 ust. 2 Ustawy o obrocie: „Okresem zamkniętym jest:
1. okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 punkt 1 lit. a) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (są dopuszczone do obrotu na terytorium RP lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku) do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
2. w przypadku raportu rocznego - 2 miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres między końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby był on krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 punkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport,
3. w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres między dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby był on krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 punkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport,
4. w przypadku raportu kwartalnego - 2 tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres między dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby był on krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 punkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport".
Powyższe przepisy prawa właśnie regulują sposób przeprowadzenia skupu akcji własnych przez DGA.

Ze względu na poufność negocjacji pomiędzy DGA a spółką Bezkartek S.A. nie podajemy szczegółowych informacji o ich przebiegu. W raporcie bieżącym nr 22/2014 Zarząd DGA informował o tym, że umowa podpisana pomiędzy DGA S.A. a Bezkartek S.A. jest umową warunkową i dojdzie do transakcji sprzedaży udziałów Audiobook.pl Sp. z o.o. oraz przejęcia przez DGA akcji Bezkartek S.A. tylko i wyłącznie jeśli warunki zawarte ww. umowie zostaną spełnione. Jeden z warunków umowy nie został spełniony, co spowodowało, że finalizacja inwestycji nie mogła dojść do skutku.

08-07-2014

Należy spodziewać się komentarza Prezesa Zarządu DGA S.A. do sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 roku, którego publikacja będzie miała miejsce w dniu 29 sierpnia br.

Przebieg operacji resplitu akcji zależy m.in. od szeregu działań formalnych i prawnych, których trzeba dokonać, dlatego też trudno na chwilę obecną o precyzyjne daty. Należy przyjąć, że scalenie akcji DGA S.A. zostanie przeprowadzone w II połowie 2014 roku.

Już nie raz podkreślaliśmy, że Spółka nie „steruje” kursem akcji, a jedynie może (ale nie musi) mieć wpływ na zachowania inwestorów poprzez przekazywanie do wiadomości publicznej konkretnych informacji o tym, co się w spółce dzieje. A do kwestii obowiązków informacyjnych podchodzimy z największą starannością.

Uczulamy naszych Inwestorów, że wpisy na forach internetowych nie mogą stanowić dla nich wiarygodnego źródła informacji. Wpis jest anonimowy, ogólnikowy i nieprecyzyjny – trudno nam powiedzieć, co autor miał na myśli.

Na chwilę obecną podpisana została umowa warunkowa, która nie finalizuje całej inwestycji. Ponadto należy pamiętać, że wyniki DGA zależne są od wyników wszystkich spółek zależnych, a nie tylko jednej. Wierzymy natomiast, że ta inwestycja może poprawić wyniki obszaru audiobooków pod warunkiem, że integracja dwóch spółek – Audiobook.pl Sp. z o.o. i Bezkartek.pl S.A. – zostanie pomyślnie przeprowadzona.

Na chwilę obecną DGA nie planuje wprowadzenia Aterii na giełdę.

Spółka nie informuje na temat szczegółów prowadzonych rozmów inwestycyjnych. Taka informacja zostanie podana do publicznej wiadomości tylko i wyłącznie jeśli zostanie sfinalizowana.

Wzrost cen akcji jest skutkiem, a nie celem dla Zarządu w tym sensie, że jedyne bieżące narzędzie, jakim dysponuje w tym zakresie to działania informacyjne o tym, co się w spółce dzieje, co realizuje z jak największą starannością i rzetelnością. Skutkiem tych informacji jest aktywność akcjonariuszy, a co za tym idzie wzrost lub spadek wyceny kursu akcji. Dlatego też jako działania mogące spowodować w efekcie wzrost cen akcji uznajemy pokazanie wartości spółek w Grupie Kapitałowej oraz nowych wartościowych inwestycji.

Los RC Union jest obecnie w rękach Sądu oraz Sędziego Komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe i DGA nie ma możliwości ingerowania w jej sytuację.

To prawda, że DGA płaci wysoką cenę za nieudaną inwestycją jaką była spółka RC Union. Jest to cena zarówno finansowa jak i wizerunkowa. Nie będzie łatwo odzyskać zaufanie inwestorów, ale warto pamiętać że DGA to 25 lat historii , która powinna dać spółce kredyt zaufania i czas aby odbudować dobre imię. Nasze cele to budowa wartości spółek będących w portfelu oraz nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Są to jednak działania wymagające czasu.

Nie każdą firmę udaje się wyprowadzić na prostą w obliczu bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz niesprzyjających okoliczności i zdarzeń.

Prezes Andrzej Głowacki wielokrotnie komentował sytuację RC Union, regularnie odpowiada też na pytania inwestorów w tej sprawie, a odpowiedzi te są udostępniane na stronie internetowej spółki. Wielokrotnie też informowaliśmy, iż DGA ze swej strony zrobiło wszystko co mogło, aby spółkę uratować, obecnie jednak należy jednak pogodzić się z faktem, że się nie udało tego dokonać.
Sytuacja RC Union nie miała wpływu na wynik DGA za I kwartał br., dlatego też komentowanie jej obecnej sytuacji w nawiązaniu do raportu finansowego za ten okres mogłoby wprowadzić opinię publiczną w błąd i sugerować jej wpływ na wynik DGA. 

Zarząd DGA ma świadomość, że wynik na działalności operacyjnej jest mocno niezadowalający, jednakże nie należy upatrywać analogii w sytuacji DGA i RC Union. Prowadzonych jest szereg działań mających na celu zarówno zminimalizowanie kosztów funkcjonowania jak i prowadzących do podniesienia wartości spółek będących w portfelu DGA, gdyż jak to zostało wskazane w komentarzu Zarządu do wyniku za I kwartał br., udział w zyskach spółek powiązanych z DGA ma istotny wpływ na wynik DGA.

02-06-2014

Z wybranych danych finansowych wynika, że spółka odnotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 462 tyś zł. Jest to duża strata. Proszę o podanie jakie pozycje wpłynęły na wysokość tej straty?

Faktycznie można zaobserwować obniżenie kursu akcji DGA w ostatnich dniach, jednak nie jest to powiązania z żadnym konkretnym wydarzeniem.
Spółka na bieżąco informuje o istotnych zdarzeniach zarówno w raportach bieżących jeśli obowiązku informacyjne tego wymagają, jak i w komunikatach publikowanych na stronie www.dga.pl. W ostatnich dniach żadnej kluczowej informacji, która mogłaby spowodować spadek kursu akcji, Spółka nie publikowała, żadne istotne zdarzenie nie miało miejsca. Dlatego też trudno jest Zarządowi odnieść się do przyczyn spadku kursu. Najbliższym ważnym terminem dla DGA jest 15 maja br. – w tym dniu Spółka opublikuje jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku.

W raporcie bieżącym z dn. 05.05.2014r. Zarząd Spółki R&C Union S.A. poinformował o złożeniu wniosku o zmianę postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na likwidację majątku upadłego. Sąd jeszcze w tej sprawie decyzji nie podjął, a więc zmiana sposobu prowadzenia postępowania jeszcze nie miała miejsca.
Za działania mające na celu ratowanie Spółki odpowiedzialny jest Zarząd R&C Union S.A., Spółka DGA natomiast posiada określone kompetencje wynikające z obecności w Radzie Nadzorczej. Jest oczywiste, że w interesie DGA jest to, aby Spółka R&C Union wyszła z kłopotów, natomiast Zarząd DGA nie może już w obecnej sytuacji zbyt wiele możliwości reagowania. Kluczową rolę dla losów Spółki ma jej Zarząd, Nadzorca Sądowy oraz Sędzia Komisarz prowadzący postępowanie upadłościowe. Jego decyzje będą miały określony wpływ na to co dalej będzie się działo z R&C Union S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pytań oraz odpowiedzi dotyczących złożenia przez Spółkę R&C Union S.A. wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości układowej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres dgasa@dga.pl.

Spółka jest zobowiązana do przeprowadzenia skupu akcji własnych zgodnie z zapisami „Programu Skupu Akcji Własnych” przyjętych przez Zarząd w dniu 28 listopada 2012 roku oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Oznacza to brak dowolności co do zakresu cenowego czy też wolumenu skupu dokonywanego przez Dom Maklerski pośredniczący w tych transakcjach.

Przepisy te mówią m. in. o tym, że DGA S.A. nabywać może akcje własne po cenie, która nie może być wartością wyższą od ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, co oznacza, że prowadzony skup akcji nie może sam w sobie wpływać na kreowanie kursu akcji DGA S.A.
Ponadto zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003 DGA S.A. nie może nabywać więcej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.

Program Skupu Akcji Własnych określa, że skupionych może być nie więcej niż 20% wartości nominalnej kapitału zakładowego DGA S.A., co odpowiada 1.808.446 akcji, a cena odkupu musi mieścić się w przedziale od 0,50 zł do 5 zł za akcję. Skup akcji prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu jednak nie dłużej niż do dnia 7 grudnia 2016 roku.

Do dnia 20 grudnia 2013 r. w ramach „Programu Skupu Akcji Własnych” odkupiono 112.366 akcji DGA S.A., co stanowi 1,2427% udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów za łączną wartość 140 tys. zł. W celu realizacji odkupu DGA S.A. utworzyła „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w wysokości 1 mln zł.

Zarząd jest zdania, że obecna wartość giełdowa DGA S.A. (ponad 7 mln zł) nie odzwierciedla wartości rzeczywistej spółki biorąc pod uwagę fakt, że sam stan gotówki na koniec września 2013 r. DGA S.A. i jej spółek zależnych przekraczał 6 mln zł.

Zarząd DGA oczywiście zna bieżącą sytuację w spółce R&C Union S.A. i niewątpliwie wycena jej akcji ma wpływ na wynik DGA. W dniu 29 sierpnia odbędzie się publikacja wyników DGA za I półrocze 2013 roku. Przy tej okazji Zarząd odniesie się całościowo do czynników - zarówno pozytywnych jak i negatywnych - wpływających na wynik DGA. 

Pytanie odnosi się do wypowiedzi Prezesa DGA w artykule "DGA kończy z bizancjum" w odpowiedzi na pytanie dziennikarza "Jaki stawia Pan cel DGA w persoektywie roku":
"Rok to zakrótki okres, bo rynek się zawiódł dość mocno na DGA i mam tego świadomość. Na koniec 2014 roku w naszych wynikach będzie już widać pozytywne skutki restrukturyzacji. Zaczniemy zarabiać na inwestycjach kapitałowych. Osobiście satysfakcjonuje mnie poziom 8-15 zł za akcję. Jesteśmy w 1/8 tej drogi."
W cytowanym wywiadzie Pan Prezes Andrzej Głowacki wyraźnie wskazuje, iż taki jest plan spółki na najbliższy rok i Zarząd będzie dążyć do jego realizacji. Jednak na pytanie czy plan zostanie spełniony będzie można odpowiedzieć „wiarygodnie” na koniec 2014 roku. Tak jak to zostało wspomniane wcześniej, kurs akcji spółki zależy w dużej mierze od rynku oraz indywidualnych zachowań Akcjonariuszy, na które spółka nie ma bezpośredniego wpływu.

Zarząd DGA przypomina, że kurs akcji spółki zależny jest od bardzo wielu czynników, na które spółka nie ma bezpośredniego wpływu. Zarząd DGA dokłada wszelkich starań, aby akcjonariusze oraz interesariusze spółki mieli pełną i aktualną informację na temat tego, co się aktualnie w spółce dzieje, a tym samym mieli możliwość oceny sytuacji w spółce. Informacje są przekazywane do publicznej wiadomości w raportach bieżących jeśli przepisy prawa do tego zobowiązują, jak również w informacjach prasowych i komunikatach na stronach internetowych spółki. Należy również wskazać znaczącą aktywność Prezesa DGA w mediach – w wywiadach prasowych oraz telewizyjnych (TVN CNBC Biznes) osobiście informuje o aktualnej sytuacji w DGA.

Uprzejmie informujemy, że spółkę obowiązują okresy zamknięte związane z publikacją raportów finansowych określone przepisami prawa. Okres zamknięty przed publikacją raportu rocznego wynosi 2 miesiące, a w przypadku raportu kwartalnego – 2 tygodnie, a w przypadku raportu półrocznego – 1 miesiąc.
Przypominamy jednocześnie, że DGA publikowała skonsolidowany raport roczny za 2012 w dn. 21 marca 2013 roku, natomiast skonsolidowany raport za I kwartał 2013 – w dn. 14 maja 2013 roku. Po okresie zamkniętym skup akcji własnych został wznowiony – o szczegółach informujemy w raportach bieżących.
Dodatkowo należy pamiętać, że spółka jest zobowiązana przestrzegać przepisów prawa dotyczących skupu akcji własnych. Kluczowe zapisy dotyczące zakresu cenowego oraz wolumenu skupu akcji własnych DGA zostały zawarte w dokumencie pt. „Program Skupu Akcji Własnych” z dn. 28 listopada 2012 roku. Dokument ten został opublikowany jako załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2012 z dn. 28 listopada 2012 roku.