Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim

OPIS PROJEKTU

 

Projekt „ Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”, realizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy.

Projekt realizowany w Partnerstwie DGA S.A.(Partner Wiodący) z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Partner).
 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Nabycie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych (w tym 754 kobiet) w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego w szczególności w wieku 25-64 lat, osoby 50+, o niskich kwalifikacjach, z miast średnich oraz tracących funkcje gospodarcze, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.
 

GRUPA DOCELOWA

 

Grupę docelową stanowią osoby z subregionu poznańskiego (powiatu poznańskiego, szamotulskiego, obornickiego, śremskiego i średzkiego), tj. 1370 osób (w tym 754 kobiety), z uwzględnieniem pierwszeństwa dla:

  • osób 50+,
  • osób powyżej 24 roku życia,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osób z miast średnich, w tym w szczególności tracących funkcję społeczno-gospodarczą.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 

Realizacja wsparcia rozwojowego z wykorzystaniem podejścia popytowego: kursy, szkolenia, studia podyplomowe.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1233 osoby.

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 1370 osób. 
 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Wartość projektu: 5 175 000,00 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania: 4 657 500,00 zł.
 

OKRES REALIZACJI

 
01-01-2020 - 31.12.2021