Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskimUWAGA! OPERATOR CZEKA NA ZATWIERDZENIE PRZEZ UMWW DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU! ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA MOGĄ ULEC ZMIANIE!

OPIS PROJEKTU

 

Projekt „ Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”, realizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy.

Projekt realizowany w Partnerstwie DGA S.A.(Partner Wiodący) z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Partner).

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Nabycie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych (w tym 754 kobiet) w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego w szczególności w wieku 25-64 lat, osoby 50+, o niskich kwalifikacjach, z miast średnich oraz tracących funkcje gospodarcze, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.
 

GRUPA DOCELOWA

 

Grupę docelową stanowią osoby z subregionu poznańskiego (powiatu poznańskiego, szamotulskiego, obornickiego, śremskiego i średzkiego), tj. 1370 osób (w tym 754 kobiety), z uwzględnieniem pierwszeństwa dla:

  • osób 50+,
  • osób powyżej 24 roku życia,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osób z miast średnich, w tym w szczególności tracących funkcję społeczno-gospodarczą.
UWAGA! UCZESTNICY PROJEKTU NIE MOGĄ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

NA CO?

 
W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem z wyłączeniem usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu.

ILE

 

Poziom i wartość dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

  • dla osób pracujących maksymalnie 3 000,00 zł netto i nie przekracza 80% kosztów netto usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) maksymalnie 3 000,00 zł netto i nie przekracza 90% kosztów netto usługi rozwojowej.

WKŁAD WŁASNY

 

Poziom wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT)) dla pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

  • dla osób pracujących co najmniej 20% kosztów netto usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) co najmniej 10% kosztów netto usługi rozwojowej.

Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających zakup usługi rozwojowej jest w całości finansowany przez Uczestnika Projektu.
 

OGRANICZENIA

 

Każdy Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednej usługi rozwojowej (z wyłączeniem refundacji usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu).

UWAGA! Jeśli dana usługa rozwojowa prowadzi jedynie do zdobycia kwalifikacji, a nie kończy się nadaniem kwalifikacji, Uczestnik Projektu w celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, powinien w okresie wskazanym w Umowie wsparcia skorzystać osobno z egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
 

JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?

 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która umożliwi Państwu sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

Pobierz Generator wniosku! Generator zostanie uruchomiony w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 

Realizacja wsparcia rozwojowego z wykorzystaniem podejścia popytowego: kursy, szkolenia, studia podyplomowe.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1233 osoby.

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 1370 osób. 
 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Wartość projektu: 5 175 000,00 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania: 4 657 500,00 zł.
 

OKRES REALIZACJI

 
01-01-2020 - 31.12.2021