Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim

 

GENERATOR WNIOSKU

 

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w Generatorze wniosku.

Pobierz Generator wniosku!

UWAGA!  
Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa “Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia Formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze.”

Dokumenty do pobrania:
Nazwa
Poradnik Operatora dot. uzyskiwania kwalifikacji rynkowych Pobierz PDF
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Pobierz PDF
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Załącznik nr 2 Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji Pobierz PDF
Załącznik nr 3 Umowa wsparcia Pobierz PDF
Załącznik nr 4 Promesa Pobierz PDF
Załącznik nr 5 Wniosek o refundację Pobierz DOCX
Załącznik nr 6 Oświadczenie RODO Pobierz PDF

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500

e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Punkty informacyjne:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5,

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego- Śremski Ośrodek Wspierania Małej przedsiębiorczości- w Śremie ul. Okulickiego 3
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Lipowa 19, Oborniki Wlkp. 
Zakład Doskonalenia Zawodowego - Ośrodek Kształcenia  w Szamotułach, ul. 3-ego Maja 12
 

AKTUALNOŚCI

 
UWAGA: Rekrutacja do projektu została zakończona

03.09.2021


ZWIĘKSZONA KWOTA DO 4 500 ZŁ NETTO DOFINANSOWANIA POJEDYNCZEJ USŁUGI SZKOLENIOWEJ!

Szanowni Państwo,

Dotychczasowa kwota 3 000 zł dofinansowania pojedynczej usługi szkoleniowej została zwiększona do  maksymalnie 4 500 tys. zł netto i nie może ona przekroczyć 80% wartości usługi dla osób pracujących oraz 90% wartości usługi dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Rekrutacja do projektu „Rozwijaj się!” realizowana jest w trybie naboru ciągłego, od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2022 roku. Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu formularza zgłoszeniowego. Usługa musi też zakończyć się w terminie do dnia 28.02.2022 r. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej.
_______________________________
10.05.2021


Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony m.in. projektowi „Rozwijaj się” organizowany przez

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach 10:00-12:00.
 

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Poznań Biznes Partner:

https://www.poznan.pl/mim/msp/ pinboard,1033/webinar- wsparcie-na-otwarcie- dzialalnosci-gospodarczej- oraz-na-podnoszenie- kwalifikacji-w-ofercie-warp- sp-z-o-o,31465.html


________________________________________
10.11.2020

Szanowni Państwo,


Uprzejmie inforujemy, że w dniu 12 listopada 2020 r. od godz. 9:00 wznawiamy nabór formularzy zgłoszeniowych w projektcie Rozwijaj się!

Operator przyjmie 300 formularzy zgłoszeniowych.

 

____________________________________
01.10.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+ zaproponował nowy sposób weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

W związku z koniecznością wyjaśnienia z UMWW wątpliwości co do stosowania przesłanego narzędzia, a także wprowadzenia stosownych zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

"Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim"  Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych.
 

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Zespół Projektu

Rozwijaj się!

____________________________________________
23.07.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lipca 2020 r. rusza nabór w projekcie Rozwijaj się! 
 

UWAGA! Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie koniecznie Pobierz Generator wniosku!

UWAGA! Generator wniosku będzie dostępny od 28 lipca 2020 r. od godziny 9:00!


Tylko za pomocą Generatora wniosku możesz uzupełnić Formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony plik zapisz na swoim komputerze, a następnie załącz go do maila, którego wyślesz na adres wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl


WARP Sp. z o.o. nie będzie przyjmować Formularzy zgłoszeniowych wypełnionych ręcznie.

Szczegółowe informacje na temat tego jak wnioskować o wsparcie zawarte są na stronie: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie/jak-uzyskac-dotacje-krok-po-kroku/


Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500

e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

OPIS PROJEKTU

 

Projekt „ Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”, realizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy.

Projekt realizowany w Partnerstwie DGA S.A.(Partner Wiodący) z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Partner).

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Nabycie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych (w tym 754 kobiet) w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego w szczególności w wieku 25-64 lat, osoby 50+, o niskich kwalifikacjach, z miast średnich oraz tracących funkcje gospodarcze, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.
 

GRUPA DOCELOWA

 

Grupę docelową stanowią osoby z subregionu poznańskiego (powiatu poznańskiego, szamotulskiego, obornickiego, śremskiego i średzkiego), tj. 1370 osób (w tym 754 kobiety), z uwzględnieniem pierwszeństwa dla:

  • osób 50+,
  • osób powyżej 24 roku życia,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osób z miast średnich, w tym w szczególności tracących funkcję społeczno-gospodarczą.
UWAGA! UCZESTNICY PROJEKTU NIE MOGĄ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

NA CO?

 
W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem z wyłączeniem usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu.

ILE

 

Poziom i wartość dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

  • dla osób pracujących maksymalnie 3 000,00 zł netto i nie przekracza 80% kosztów netto usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) maksymalnie 3 000,00 zł netto i nie przekracza 90% kosztów netto usługi rozwojowej.

WKŁAD WŁASNY

 

Poziom wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT)) dla pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

  • dla osób pracujących co najmniej 20% kosztów netto usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) co najmniej 10% kosztów netto usługi rozwojowej.

Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających zakup usługi rozwojowej jest w całości finansowany przez Uczestnika Projektu.
 

OGRANICZENIA

 

Każdy Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednej usługi rozwojowej (z wyłączeniem refundacji usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu).

UWAGA! Jeśli dana usługa rozwojowa prowadzi jedynie do zdobycia kwalifikacji, a nie kończy się nadaniem kwalifikacji, Uczestnik Projektu w celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, powinien w okresie wskazanym w Umowie wsparcia skorzystać osobno z egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
 

JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?

 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która umożliwi Państwu sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

UWAGA Generator wniosku Generator zostanie uruchomiony 28 lipca 2020 r. o godz. 9:00

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 

Realizacja wsparcia rozwojowego z wykorzystaniem podejścia popytowego: kursy, szkolenia, studia podyplomowe.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1233 osoby.

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 1370 osób. 
 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Wartość projektu: 5 175 000,00 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania: 4 657 500,00 zł.
 

OKRES REALIZACJI

 
01-01-2020 - 31.12.2021

KONTAKT

 
DGA S.A. - Lider Projektu
dgasa@dga.pl
tel. 61 64 35 197

WARP Sp. z o.o. - Partner Projektu
rozwijajsie@warp.org.pl
tel. 61 65  63 500