Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III

Opis projektu

 
Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) z Gminą Miastem Toruń (Partner) reprezentowaną przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Torunia.

AKTUALNOŚCI

 

Szanowni Państwo!

 

zapraszamy osoby prowadzące kształcenie zawodowe do ubiegania się o uzyskanie grantu w wysokości do 24.000 zł dla swojej placówki!

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty z obszaru całej Polski, tzw. grantobiorcy:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

w tym:

 • Centra Kształcenia Zawodowego
 • Centra Kształcenia Ustawicznego
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • szkoły policealne
 • technika
 • szkoły branżowe I stopnia.

UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów !!!

Granty będą przyznawane na opracowanie programów w następujących branżach:

 1. Branża teleinformatyczna 10 grantów
 2. Branża elektroenergetyczna 11 grantów
 3. Branża elektroniczno-mechatroniczna 6 grantów
 4. Branża górniczo-wiertnicza 12 grantów
 5. Branża metalurgiczna 5 grantów
 6. Branża mechaniczna 9 grantów
 7. Branża mechaniki precyzyjnej 5 grantów
 8. Branża motoryzacyjna 6 grantów
Prowadzimy nabór do 05 czerwca 2020 roku

O granty mogą się ubiegać podmioty, które spełniają warunki formalne:

 1. wsparcie może uzyskać instytucja, która prowadzi lub zamierza prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.
 2. Grantobiorcą może być podmiot, który w ciągu ostatnich sześciu lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował co najmniej pięć programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych .

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniami I załącznikami na adres mailowy kkzIII@dga.pl w okresie trwania naboru, w temacie proszę podać nazwę branży na którą składany jest formularz zgłoszeniowy.
 

Dokumenty rekrutacyjne:

Nazwa
Formularz zgłoszeniowy Pobierz DOCX
Budżet Pobierz XLSX
Życiorys zawodowy Pobierz DOCX

Pozostałe dokumenty:
Nazwa
Procedury Pobierz PDF
Załącznik 1 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 2 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 3 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 4 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 5 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 1 do umowy Pobierz XLSX
Załącznik 2 do umowy Pobierz PDF
Załącznik 3 do umowy Pobierz DOCX
Załącznik 6 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 7 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 8 do procedur Pobierz DOCX
 

Cel projektu

 

Zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 64 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 249 modelowych programów umiejętności zawodowych poprzez udzielenie 64 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:

 1. teleinformatyczna,
 2. elektroenergetyczna,
 3. elektroniczno- mechatroniczna,
 4. górniczo-wiertnicza,
 5. metalurgiczna,
 6. mechaniczna,
 7. mechaniki precyzyjnej,
 8. motoryzacyjna.

Grupa docelowa

 
O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty, tzw.grantobiorcy:
 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
w tym:
 • Centra Kształcenia Praktycznego
 • Centra Kształcenia Ustawicznego
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • szkoły policealne
 • technika
 • szkoły branżowe I stopnia
 • z obszaru całej Polski.
UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów.
 

Zaplanowane działania

 
 
 1. Ogólnopolski, otwarty nabór granotbiorców  
 2. Udzielenie 64 grantów
 3. Wsparcie opiekuna granotbiorców przy tworzeniu programów 
 4. Ocena programów przez ekspertów ORE
 5. Publikacja programów

Okres realizacji

 
01.01.2020-28.02.2021
 

Wartość projektu i dofinansowania:

 

2 084 351,93 zł