Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II

Opis projektu

 

Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) z Gminą Miastem Toruń (Partner) reprezentowaną przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Torunia.
 

Cel projektu

 

Zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 48 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 188 modelowych programów umiejętności zawodowych poprzez udzielenie 48 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:

1. drzewno-meblarska

2. leśna

3. ogrodnicza

4. rolno-hodowlana

5. rybacka

6. hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna

7. spożywcza

 

Grupa docelowa

 

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty, tzw.grantobiorcy:
● publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych
● publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
w tym:
● Centra Kształcenia Praktycznego
● Centra Kształcenia Ustawicznego
● niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego
● ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
● szkoły policealne
● technika
● szkoły branżowe I stopnia z obszaru całej Polski.
UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów
 

Zaplanowane działania

 

1. Ogólnopolski, otwarty nabór granotbiorców
2. Udzielenie 48 grantów
3. Wsparcie opiekuna granotbiorców przy tworzeniu programów
4. Ocena programów przez ekspertów ORE
5. Publikacja programów
 

Okres realizacji

 

1.1.2020-28.2.2021
 

Wartość projektu

 

1.664.640,00 zł