Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

AKTUALNOŚCI

 

 

08.08.2022r.

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż zmianie uległ pkt. 1 w oświadczeniu uczestnika projektu. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WROP 2007-2013 i 2014-2020 - Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinfomatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
14.05.2021r.

Szanowni Państwo,

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania w ramach realizacji projektu: „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1. DGA S.A. dokonuje rozeznania rynku, w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na na doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert cenowych
 

Nazwa Opis
ZAŁĄCZNIK NR 1 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA DOPOSAŻENIU BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY Pobierz DOCX

OPIS PROJEKTU

 
Projekt „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gminę Dopiewo.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 
 • wzrost kompetencji kluczowych 400 uczniów w tym 26 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań
 • wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 53 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach

GRUPA DOCELOWA

 
400 Uczniów oraz 53 Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
 • Zajęcia wyrównawcze.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 • Doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.
 • Studia i szkolenia dla nauczycieli.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 400.
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 53.
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

  WARTOŚĆ PROJEKTU

   
  Wartość projektu: 728 988,36 zł.
  Kwota otrzymanego dofinansowania: 691 993,36 zł.

OKRES REALIZACJI

 
2021-01-01 – 2023-04-30

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DGA S.A.

 
Kierownik projektu: Pani Magdalena Piskórz - Lew
Osoba ds. rozliczeń: Pani Iwona Pilarczyk - Smocikowska
Asystentka kierownika projektu: Pani Agnieszka Ludwiczak