Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

OPIS PROJEKTU

 
Projekt „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gminę Dopiewo.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 
 • wzrost kompetencji kluczowych 400 uczniów w tym 26 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań
 • wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 53 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach

GRUPA DOCELOWA

 
400 Uczniów oraz 53 Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
 • Zajęcia wyrównawcze.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 • Doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.
 • Studia i szkolenia dla nauczycieli.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

 
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 400.
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 53.
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

  WARTOŚĆ PROJEKTU

   
  Wartość projektu: 728 988,36 zł.
  Kwota otrzymanego dofinansowania: 691 993,36 zł.

OKRES REALIZACJI

 
2021-01-01 – 2022-11-30