Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce

Opis projektu

 
W dniu 30 czerwca 2016 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach poddziałania: 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Projekt "Wspieramy Samozatrudnienie w Wielkopolsce" złożony przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Cel główny projektu

 
Kompleksowe wsparcie w ramach Projektu obejmuje:
  • diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  • szkolenie ABC przedsiębiorczości oraz doradztwo
  • bezzwrotne wsparcie finansowe - dotacja w wysokości 21 200 zł/os
  • wsparcie pomostowe finansowe: pierwsze 6 - mcy w kwocie 1800zł/mc/os, kolejne 6 mcy w kwocie 1500zł/mc/os.
  • wsparcie pomostowe doradczo - szkoleniowe (średnio 12h/os)

Grupa docelowa

 
Oferta skierowana jest bezpośrednio do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie Wielkopolski należących do minimum jednej z poniższych grup:
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby w wieku powyżej 50 lat
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu

 
W efekcie w województwie wielkopolskim powstanie 88 mikroprzedsiębiorstw do końca czerwca 2018. Premiowane będą pomysły na działalność gospodarczą w branżach OZE/Smart Specialization., a także te działalności, w których przewiduje się zatrudnienie min.1 pracownika

Wartość projektu

 
Wartość projektu: 4 813 716,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 573 030,20 zł
 

Okres realizacji

 
2016-07-30 - do 2018-06-30