Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego

Opis projektu

 
Projekt - „Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Cel główny projektu

 
Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu.
Zaplanowane działania:
 • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
 • zakup wyposażenia pracowni,
 • szkolenia dla nauczycieli.

Grupa docelowa

 
1033 uczniów i 92 nauczycieli 7 zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskej - Curie w Tczewie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie – LO, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie – LO, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – Technikum, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie – Technikum,
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie – LO.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu

 
Najważniejsze wskaźniki rezultatu:
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu: 931
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu: 84
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 10
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 10

Wartość projektu

 
Wartość Projektu: 3 109 944,80 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 2 954 447,56 zł
 

Okres realizacji

 
2016-08-01 – 2018-07-31

Partnerzy

 
Powiat Tczewski, Certes Sp. z o.o.