Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych

Opis projektu

 
Projekt "Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych” ” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Stowarzyszenie "Dla Przyszłości".

Cel główny projektu

 
  • wzrost kompetencji kluczowych 100 uczniów w tym 35 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań.
  • wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 15 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach.

Grupa docelowa

 
100 Uczniów oraz 15 Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.

Zaplanowane działania

 
  • Zajęcia wyrównawcze 
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
  • Doposażenie pracowni przyrodniczej 
  • Studia i szkolenia dla nauczycieli 

Najważniejsze wskaźniki rezultatu

 
  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 100 
  • Liczba doposażonych pracowni przedmiotowych: 1 
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 15 

Wartość projektu

 
Wartość projektu: 337 361,25 zł 
Kwota otrzymanego dofinansowania: 319 361,25 zł 
 

Okres realizacji

 
2018-09-01 – 2020-10-29