Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim

Opis projektu

 
W dniu 04 sierpnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Łódzkim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach poddziałania: 10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Działania 10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Projekt "Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim" złożony przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Cel główny projektu

 
Celem głównym projektu jest minimalizacja do 2018 r. negatywnych skutków zmian gospodarczych oraz zwiększenie szans u 200 osób na łódzkim rynku pracy, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6mcy przed dniem przystąpienia do P oraz os. przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy (110K) poprzez objęcie kompleksowym wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, psychologicznego, szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa pracy, co doprowadzi do uzyskania efektu zatrudnieniowego wynoszącego min. 50%.

Grupa docelowa

 
Projekt realizowany będzie na terenie województwa łódzkiego do 31 sierpnia 2018 r.
Oferta skierowana jest bezpośrednio do osób:
  • które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu;
  • przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
30% Uczestników Projektu stanowić będą osoby powyżej 54 roku życia, 50% stanowić będą osoby o najniższych kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu

 
Kompleksowe wsparcie w ramach Projektu obejmuje:
  • poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
  • szkolenia zawodowe (w tym szkolenia interpersonalne),
  • pośrednictwo pracy (w tym Coaching indywidualny).

Wartość projektu

 
Wartość projektu: 1 813 860,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 650 490,00 zł
 

Okres realizacji

 
2016-09-01 - 2018-06-30

Biuro projektu

 
Biuro Projektu: DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;
mail: magdalena.franciszczak@dga.pl
tel: 601 805 244