Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Opis projektu

 

Projekt „Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II, 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego realizowany jest przez DGA S.A.

Cel główny projektu

 
Nabycie lub zwiększenie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez min 720 osób(w tym 432 kobiet) będących przedstawicielami podmiotów prowadzących lub tworzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3, pochodzących z gmin na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców i nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z woj. wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe u 800os (w tym 480 kobiet) z ww. grupy, dzięki objęciu szkoleniami 800 uczestników, osiągnięte w terminie do 30 kwietnia 2021r.

Grupa docelowa

 

Grupę osób do których skierowany jest projekt stanowią:

 • Os. fizyczne, przedstawiciele os. prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy
 • Os. fzyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele os. prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie opiekuna dziennego

oraz które łącznie spełniają warunki:

 • pochodzą z gmin makroregionu północno-zachodniego(są zameldowane/mieszkają/prowadzą działalność gospodarczą), na terenie których mieszka min. 5 tysięcy mieszkańców i nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • pochodzą z gmin w woj. wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim lub warmińsko-mazurskim ,
 • są przedstawicielami podmiotów niegminnych.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 

Realizacja 40 edycji szkoleń z zakresu stosowania ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 w pięciu województwach*:

 • wielkopolskie: 10 grup szkoleniowych,
 • pomorskie: 6 grup szkoleniowych,
 • warmińsko-mazurskie: 8 grup szkoleniowych,
 • zachodnio pomorskie: 9 grup szkoleniowych,
 • lubuskie: 7 grup szkoleniowych.

*Organizator zastrzega sobie jednak zmianę w ilości grup przypadających na województwo uzależnioną od wyników rekrutacji.

Dodatkowo przeprowadzane będą indywidualne szkolenia z zakresu stosowania ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 rozszerzone o dodatkowe komponenty.
 

PROGRAM SZKOLEŃ

 

Program szkoleń obejmuje:

 • przygotowanie biznesplanu,
 • przygotowanie dokumentów,
 • zatrudnienie personelu (konkretne przykłady),
 • zmiany w regulacjach prawnych i ich bieżące zastosowanie,
 • strategie promocji i rekrutacji (dla konkretnej placówki i lokalizacji),
 • zagadnienia finansowe,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach szkoleń indywidualnych.

Wartość projektu

 
Wartość projektu: 1 691 940,00 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania: 1.409.950,00 zł.
 

Okres realizacji

 
2019-09-01 – 2022-12-31

Biuro projektu

 
DGA S.A.
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

Joanna Gniady
tel: 607 661 874
e.mail: joanna.gniady@dga.pl

Dagmara Karpińska
tel. 513 764 265
e.mail: dagmara.karpinska@dga.pl