Leśne przedszkole – utworzenie 20 miejsc przedszkolnych w OWP w Poznaniu

Opis projektu

 

Projekt „Leśne przedszkole – utworzenie 20 miejsc przedszkolnych w OWP w Poznaniu” realizowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja, 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna realizowany jest przez Panią Katarzynę Rutkowską w partnerstwie z DGA S.A.

Cel główny projektu

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Poznaniu, realizacja bieżącego funkcjonowania placówki oraz zajęć dodatkowych, a także przeszkolenie 2 nauczycieli z zakresu surdopedagogiki.

Celem projektu jest wzrost o 20 miejsc l. ogólnodostępnych miejsc przedszkolnych w Poznaniu dla 20dzieci(10dziewcząt i 10chłopców) zamieszkałych w Poznaniu, dzięki objęciu ich wsparciem w zakresie zajęć dodatkowych i zapewnieniu opieki wyspecjalizowanej kadry oraz nabyte kompetencje 2 nauczycieli w zakresie surdopedagogiki poprzez objęcie kursami j. migowego, osiągnięte od 1.07.2019r. do 31.10.2020r.

Grupa docelowa

 

Grupę docelową stanowi w pierwszej kolejności 20 dzieci ( 10 dziewczynek i 10 chłopców) w wieku przedszkolnym zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym w Poznaniu oraz wsparciem będzie objęte 2 nauczycieli (kobiety) zatrudnionych w Poznaniu.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
  • Modernizacja, adaptacja oraz doposażenie OWP.
  • Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
  • Bieżące funkcjonowanie.
  • Zajęcia dodatkowe.

Wartość projektu

 
Wartość projektu: 463 524,98 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania: 393 996,23 zł.
 

Okres realizacji

 
2019-07-01 – 2020-10-31

Biuro projektu

 
DGA S.A.
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

Joanna Gniady
tel: 607 661 874
e.mail: joanna.gniady@dga.pl

Dagmara Karpińska
tel. 513 764 265
e.mail: dagmara.karpinska@dga.pl