Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim

Opis projektu

 
Projekt „Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1 , Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Tureckiej Izby Gospodarczej (Partner).

Cel główny projektu

 
 • Wzrost kompetencji kluczowych 435 uczniów z 4 gimnazjów w Wielkopolsce w tym 46 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Wzrost kompetencji lub kwalifikacji 29 nauczycieli.

Grupa docelowa

 
435 Uczniów oraz 29 Nauczycieli z następujących szkół w powiecie tureckim:
 • Gimnazjum w Malanowie
 • Gimnazjum w Kawęczynie
 • Gimnazjum w Brudzewie
 • Gimnazjum Kowale Pańskie

Zaplanowane działania

 
 • Zajęcia wyrównawcze.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
 • Doposażenie pracowni w 4 szkołach.
 • Studia i szkolenia dla nauczycieli.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu

 
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 435
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 4
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 29

Wartość projektu

 
Wartość projektu: 1 500 912,00 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 425 802,00 zł
 

Okres realizacji

 
2017-05-01 – 2019-11-30