Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Opis projektu

 
Wsparcie udzielane jest w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu

 
Wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł, jak również merytoryczne i organizacyjne na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych. Wsparcie takie otrzyma 45 najlepszych pomysłów, spośród których 9 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę.

Grupa docelowa

 
Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Okres realizacji

 
2016-03-01 - 2018-12-31

Informacje o projekcie

 
www.inkubatorwielkichjutra.pl