Proszę czekać
Wyłącz preloader

Success Story: Digital Engineering Solutions - jeden z najbardziej utytułowanych Startupów pierwszej rundy Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab II.

Success Story:  Digital Engineering Solutions - jeden z najbardziej utytułowanych Startupów pierwszej rundy Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab II.

Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z Grzegorzem Bednarskim i Janem Winklerem - założycielami startupu Digital Engineering Solutions, który uczestniczy w Programie Akceleracyjnym INDUSTRYLAB II. Koniecznie chcieliśmy dowiedzieć się szczegółów na temat rozwiązania, które opracowują w ramach IndustryLab we współpracy z Grupą Unimax S.A.

Recently we had the c hance to speak with Grzegorz Bednarski and Jan Winkler – the founders of Digital Engineering Solutions, a start-up taking part in INDUSTRYLAB II Acceleration Program. We really wanted to find out about the details of the solution they are developing under IndustryLab in cooperation with Unimax Group.
 

Jaki konkretnie produkt Digital Engineering Solutions rozwija w ramach IndustryLab II?

Jan:

Jest to PIERWSZA NA ŚWIECIE aplikacja mobilna wykorzystująca analizę obrazu dla automatyzacji procesów odbiorowych mieszkań oraz kontroli jakości ich realizacji. Jest to rozwiązanie tworzące nową jakość w komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami: od projektantów, przez wykonawców
i inwestorów do zarządców i klientów.

What product in particular is Digital Engineering Solutions developing under IndustryLab II?

Jan:

It’s the WORLD’S FIRST mobile app using image analysis to automate housing acceptance processes and for the assessment of their quality. At the same time our app creates a new quality in communication between all parties: from designers, through contractors and investors to managers and clients.

Fig.1: Data information workflow

Czy możesz przybliżyć nam już jakieś szczegóły dotyczące waszego projektu? W szczególności w jaki sposób może ułatwić pracę odbiorcom albo jakie trudności techniczne czy organizacyjne jest
w stanie rozwiązać potencjalnym odbiorcom?

Jan:

Przede wszystkim chodzi o wygodne udostępnienie aktualnych informacji o inwestycji w formie cyfrowej w modelu 3D wszystkim uczestnikom procesu (od projektantów, podwykonawców, wykonawców, inwestorów, zarządców, sprzedawców, klientów i administratorów etc.) co przyniesie oszczędności im wszystkim

Po drugie - uproszczenie kontroli jakości zarówno w trakcie budowy, jak i później. Wiele procesów nie jest obecnie kontrolowanych albo koszt ich kontroli jest wysoki, jest to kłopotliwe. Chodzi także
o sprawne i intuicyjne dokumentowanie dokonywanych zmian w trakcie budowy czy także w trakcie realizacji.

Po trzecie - to znacząca poprawa zarządzania fotografiami dokumentującymi poszczególne etapy budowy . Na każdej większej budowie powstają ogromne ilości fotografii, od samego początku do samego jej końca. Wykonują je różne osoby z wielu firm. Praca ta często dubluje się, przepływ zdjęć jest niezestandaryzowany. Fotografie w związku z gwarancją powinny być długo przechowywane.

Can you give us any details about the project? In particular, how can it make the housing acceptance easier or what potential technical or organizational difficulties can it resolve?

Jan:

First of all, it can conveniently share up-to-date information about the investment in the form of a digital 3D model to all the participants of the process (designers, subcontractors, contractors, investors, managers, sellers, customers and administrators etc.) with time and cost savings for everyone involved.

Secondly - simplification of quality control, both during the construction and after. Many processes are currently either not being controlled or the cost of controlling them is too high, which is troublesome. It is also about efficient and intuitive digital documentation of changes made during construction or during realization.

Thirdly – it is a significant improvement in the management of photographs documenting the course of construction stages. Large amounts of photographs are taken on every major construction site, from the very beginning to the very end. They are taken by numerous people from different companies. The work often duplicates and the flow of pictures is not standardized. Photographs in connection with the warranty should be kept for a long time.


Na jakim etapie jest obecnie wasz produkt?

Jan:

Teraz zajmujemy się tym by tworzyć mapy instalacji przy pomocy zwykłego smartfonu które będą umieszczane w modelu 3D. Ma to działać w ten sposób, że administrator aplikacji udostępni zdalny dostęp do odpowiednich danych właścicielowi mieszkania (model 3D jego mieszkania), administratorowi budynku – aktualny model 3D (zawierający mapę instalacji) całego budynku.

W dowolnej chwili różnego rodzaju użytkownicy będą mogli logować się i sprawdzać interesujące ich dane w takim zakresie w jakim będą uprawnieni. W przyszłości produkt będzie wzbogacony tak, że będzie zawierał informacje na temat wszystkich typów instalacji, będzie można aktualizować model 3D o dokonywane zmiany (przebudowa), informacje o awariach etc – wszystko dzięki temu samemu narzędziu. Obecnie te informacje nie są dostępne dla użytkowników albo trudno dostępne
i zarządzanie nimi jest pracochłonne. Istnieje ryzyko utraty danych.

At what stage is your product currently?

Jan:

We are now working on using a regular smartphone to create installation maps which will be placed in a 3D model. It will work in such a way that the application administrator will provide remote access to relevant data to the owner of the apartment (3D model of the apartment) and to the building administrator - the current 3D model of the entire building (containing the installation map).

At any given time the different types of users will be able to log in and check the data they are interested in to the extent that they are authorized. In the future the product will be expanded to contain information about types of installation, it will be possible to update the 3D model with changes (reconstruction), information about defects and so on – all with the use of the same tool. Currently this information is not available for (or difficult to access) the users and managing it is time-consuming. There is also a risk of loss of data.


Rozumiem, że jesteście już w stanie określić przyszłych klientów waszego Mobile Managera?

Grzegorz:

Chcemy zwrócić się do dużych firm najbardziej otwartych na innowacje, które stawiają na PropTech (Property Tech) i szukają rozwiązań w tym obszarze by osiągnąć oszczędności i zaoferować swoim klientom nowe funkcjonalności.

I understand that you are already able to identify the future customers of your Mobile Manager?

Grzegorz:

We want turn to large companies that are the most open to innovation, that focus on PropTech (Property Tech) and look for solutions in this area to achieve savings and offer new functionalities to their clients.


Ok, to na koniec może krótko: jakie są trzy najważniejsze, wyjątkowe cechy produktu DES świadczące o jego przewadze nad innymi?

Grzegorz:

Przede wszystkim ogromna łatwość używania – wystarczy ZWYKŁY SMARTFON ! Właściwie użytkownikowi wystarczy umiejętność obsługi telefonu, robienia zdjęć czy przeglądania Internetu – to pierwsza najważniejsza cecha. Po drugie - końcowa informacja jest w formie 3D (przestrzennej). Użytkownik loguje się do swojego konta np. przez smartfon i ogląda aktualny obraz cyfrowy swojego lokalu (np. z cyfrową mapą instalacji), dzięki temu, że wcześniej sfotografował je robotnik na budowie, także smartfonem. I to jest takie proste – po prostu robi się zdjęcia tak jak selfie a całą resztę roboty wykonują algorytmy. Po trzecie – niskie koszty wdrożenia. W naszym przypadku nie są potrzebna żadne inwestycje.

Uważnie obserwujemy to co się dzieje w naszej branży na całym świecie. Widzimy, że nasz produkt jest naprawdę wyjątkowy i jest to zauważane. Właśnie dostałem informację, że zostaliśmy uwzględnieni na ConTech map ( https://www.contechmap.com/), która uwzględnia 100 najciekawszych startupów (w ocenie międzynarodowych ekspertów, praktyków i inwestorów branżowych) z naszej branży z całego świata i również tam nie widzimy takich produktów jak nasz. Lista powstała po analizie ponad 1.600 startupów z całego świata.

Ok, so briefly at the end: what are the three most important, unique features of the DES product demonstrating its advantage over others?

Grzegorz:

First of all it’s the ease of use – all that is needed is just a REGULAR SMARTPHONE! It is sufficient to know how to use a phone, take pictures or browse the Internet – this is the first, most important feature. Secondly – the information is presented in 3D spatial form. The user logs in to their account with, for ex ample, a smartphone and can see the current digital image of their premises (e.g. with a digital installation map), all because the worker had previously photographed it with their smartphone. This is so simple – you just take a picture, just like a selfie and all the work is carried out by the algorithms. Thirdly – low implementation costs. In our case no investment is needed.

We are paying attention to what is happening in our industry around the world. We can see that our product is exceptional and that it is being noticed. I have just been informed that we have been included in the world’s first ConTech map ( https://www.contechmap.com), which includes 100 of the most interesting startups (in the assessment of international experts, practitioners and industry investors) of the industry in the world and we cannot find products such as ours there either. The list was created after an analysis of 1600 startups from around the world.

DES Founders – dr Jan Winkler i Grzegorz Bednarski