Strata DGA za 2013 rok wynikiem nieudanej inwestycji - informacja prasowa

W dniu 21 marca br. Spółka DGA S.A. opublikowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2013.
Na poziomie jednostkowym Spółka DGA odnotowała przychody w wysokości 10.923 tys. zł oraz zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1.185 tys. zł. Wynik finansowy netto DGA S.A. to strata w wysokości 3.743 tys. zł.

Na poziomie skonsolidowanym Grupa Kapitałowa DGA osiągnęła przychody w wysokości 14.095 tys. zł i zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 2.231 tys. zł. Wynik na działalności operacyjnej to strata w wysokości 231 tys. zł, natomiast wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej jest stratą w wysokości 4.702 tys. zł.

Największym obciążeniem dla wyniku finansowego zarówno Grupy, jak i podmiotu dominującego stała się Spółka R&C Union S.A., która znajduje się w upadłości układowej. Pomimo intensywnych działań restrukturyzacyjnych nie udało się uchronić Spółki przed upadłością, co znalazło swoje negatywne odzwierciedlenie w wynikach DGA. W konsekwencji ogłoszenia przez Sąd upadłości układowej R&C Union S.A. dokonane zostały odpisy aktualizujące oraz rezerwy zarówno przez DGA S.A. jako znaczącego Akcjonariusza upadłego podmiotu, jak i przez Spółkę Ateria Sp. z o.o. będącej znaczącym jego wierzycielem. Łączna kwota odpisów i rezerw wyniosła ponad 7 mln zł. Dlatego też, pomimo zadowalających wyników na innych poziomach sprawozdawczych, Spółka jak i Grupa zanotowały na koniec 2013 roku bardzo dużą stratę. Istotny aspektem poniesionych konsekwencji związanych ze Spółką R&C Union S.A. jest fakt, że w kolejnych okresach sprawozdawczych kondycja tej Spółki nie będzie miała negatywnego wpływu na wynik DGA.

Podsumowanie działalności inwestycyjno – finansowej w 2013 roku

W obszarze działalności inwestycyjno – finansowej warto zwrócić uwagę na pozytywne czynniki, które zaistniały w 2013 roku. Takim czynnikiem był udany debiut Spółki PTWP S.A. na NewConnect w kwietniu 2013 roku. DGA S.A. posiada ponad 7-procentowy pakiet akcji tej Spółki, która od debiutu na małym parkiecie notuje wzrosty, co potwierdza wartość tej inwestycji. W 2013 roku wartość pakietu akcji PTWP S.A. będącego w posiadaniu DGA S.A. wzrosła o 2.700 tys. zł. Zarząd DGA spodziewa się dalszych wzrostów w 2014 roku.

W 2013 roku po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii Grupy Kapitałowej DGA sfinalizowano transakcję Management Buy Out. Wykup menedżerski został dokonany w Spółce FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o., która była powiązana kapitałowo z DGA od 2005 roku, najpierw w strukturach Spółki DGA Audyt Sp. z o.o., później jako odrębna kancelaria rachunkowa.

Podsumowanie działalności doradczo – szkoleniowej w 2013 roku

Kluczowym zdarzeniem w 2013 roku było podpisanie ugody z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na mocy której DGA otrzymała należność w wysokości 3 mln zł. Zdarzenie to stanowi całkowite zakończenie sporu dotyczącego wynagrodzenia DGA za realizację projektu szkoleniowo – doradczego „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa stoczniowego objętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” zakończonego w 2010 roku.

Ponadto obszar działalności doradczej i szkoleniowej to przede wszystkim stabilna sytuacja spółek doradztwa biznesowego, które powstały w wyniku wydzielenia ze struktur DGA S.A.: Spółki Blue Energy Sp. z o.o., DGA Optima Sp. z o.o., SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. osiągnęły zyski za 2013 rok i poprawiły rentowność realizowanych projektów konsultingowych.

Istotnym segmentem w tym obszarze stanowią projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których wartość spadła w 2013 roku, co wynika z trwającego okresu przejściowego pomiędzy starym okresem programowania a nowym na lata 2014-2020.

Podsumowanie działalności portali internetowych w ramach Grupy DGA w 2013 roku

Rok 2013 nie był udany dla obszaru internetowego w Grupie Kapitałowej DGA, co widać szczególnie w wynikach finansowych Spółki Ateria Sp. z o.o. kończącej ten okres ze stratą blisko 1 mln zł. Podjęte jeszcze w 2013 roku działania sanacyjne dla segmentu e-commerce powinny przynieść widoczne efekty już w 2014 roku.

Podsumowanie

Zarząd DGA stawia przed Grupą Kapitałową DGA jasny cel na najbliższe lata – dodatni wynik finansowy netto w każdym z trzech obszarów działalności. Celem jest również efektywne wykorzystanie pozytywnych okoliczności, jakimi są na przykład zbliżające się konkursy o środki unijne. W obszarze działalności inwestycyjno – finansowej Zarząd DGA będzie nadal poszukiwał wartościowych podmiotów do częściowego lub całkowitego przejęcia, jak również będzie realizował rozpoczęte w 2013 roku dwa główne procesy: restrukturyzacji w Spółce Ateria Sp. z o.o. oraz konsolidacji wybranych aktywów DGA w jednej Spółce nimi zarządzającej.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu
DGA S.A.
kontakt: dgasa@dga.pl  

Z treścią reportów finansowych za 2013 rok można się zapoznać w serwisie Relacji Inwestorskich DGA.