ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI W PROJEKCIE

Informujemy, że rekrutacja Uczestników do Projektu: "Restart Kariery - program outplacementowy w województwie łódzkim" została zakończona z dniem 28.02.2018

 


INFORMACJA ORGANIZACYJNA - HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W bieżącym miesiącu, tj. Lutym 2018 r., tygodniowe etapy rekrutacji (przyjmowanie i ocena) obejmują okresy: od 29 styczeń do 2 Lutego (I okres), od 5 do 9 Lutego (II okres), od 12 do 16 Lutego (III okres) i od 19 do 23 Lutego (IV okres).
Informujemy, że dla osób które zostały zakwalifikowane do Projektu organizowane są na bieżąco kursy zawodowe oraz pozostałe formy wsparcia, tj. poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz Coaching indywidualny.

 


2018-01-08

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie adresu siedziby DGA S.A. Nowy adres to: ul. Towarowa 37, 61 - 896 Poznań.
 

 


INFORMACJA ORGANIZACYJNA - HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W bieżącym miesiącu, tj. kwietniu 2017 r., tygodniowe etapy rekrutacji (przyjmowanie i ocena) obejmują okresy: od 3 do 7 kwietnia (I okres), od 10 do 14 kwietnia (II okres), od 17 do 21 kwietnia (III okres) i od 24 do 28 kwietnia (IV okres).

Informujemy, że dla osób które zostały zakwalifikowane do Projektu organizowane są na bieżąco kursy zawodowe oraz pozostałe formy wsparcia, tj. poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz Coaching indywidualny.

 


Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim

W dniu 04 sierpnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Łódzkim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach poddziałania: 10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Działania 10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.

Projekt "Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim" złożony przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU (P) jest minimalizacja do 2018r. negatywnych skutków zmian gospodarczych oraz zwiększenie szans u 200 osób na łódzkim rynku pracy, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6mcy przed dniem przystąpienia do P oraz os. przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy (110K) poprzez objęcie kompleksowym wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, psychologicznego, szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa pracy, co doprowadzi do uzyskania efektu zatrudnieniowego wynoszącego min. 50%

Projekt realizowany będzie na terenie województwa łódzkiego do 31 sierpnia 2018 r.

Oferta skierowana jest bezpośrednio do osób:
- które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu;
- przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

30% Uczestników Projektu stanowić będą osoby powyżej 54 roku życia, 50% stanowić będą osoby o najniższych kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

Kompleksowe wsparcie w ramach Projektu obejmuje:
- Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
- szkolenia zawodowe ( w tym szkolenia interpersonalne)
- pośrednictwo pracy (w tym Coaching indywidualny)

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 01.09.2016- 30.06.2018. DGA S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 200 - z uwagi na założenia Projektu pierwszeństwo do udziału w Projekcie będą miały Kobiety.

Wartość projektu: 1 813 860,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 650 490,00 zł

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu
mail: magdalena.franciszczak@dga.pl

 tel: 601 805 244